Αίτημα χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 500 MW, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη και με δυνατότητα παράτασης, υπέβαλλε η εταιρεία PROTERGIA προς την ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.