Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα – περιλαμβάνουν τους φόρους στην ενέργεια και τις μεταφορές – ήταν το 2019 ως ποσοστό του ΑΕΠ τα υψηλότερα στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυτά το 2019 αντιστοιχούσαν στο 3,9% του ΑΕΠ έναντι 2,4% στην ΕΕ, με το χαμηλότερο ποσοστό να καταγράφει η Ιρλανδία (1,4%). Ως ποσοστό στα συνολικά έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα ήταν τα δεύτερα υψηλότερα (9,8%) στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία (10,3%) και έναντι 5,9% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Τα χαμηλότερα σχετικά ποσοστά είχαν η Γερμανία και το Λουξεμβούργο(4,4%).
Η μερίδα του λέοντος, σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα (77,9%) των περιβαλλοντικών εσόδων της ΕΕ, οφειλόταν στη φορολογία της ενέργειας. Οι φόροι στις μεταφορές αντιστοιχούσαν στο 18,9%, ενώ οι φόροι για τη μόλυνση και τους πόρους ανερχόταν μόλις στο 3,2%.
Αντίστοιχη είναι και η προέλευση των εσόδων στην Ελλάδα, με περίπου τα τέσσερα πέμπτα να προέρχεται από τους ενεργειακούς φόρους και περίπου το ένα πέμπτο από τους φόρους στις μεταφορές.
Η Ολλανδία, η Μάλτα, η Ουγγαρία και η Εσθονία είναι οι χώρες της ΕΕ που καταγράφουν μικρά μεν ποσοστά εσόδων από φόρους στη μόλυνση του περιβάλλοντος και τους πόρους – όπως στα απορρίμματα και τη μόλυνση του νερού – αλλά μεγαλύτερα από τις άλλες χώρες.