Σχετική άδεια εγκατάστασης, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 29 MW, στον ποταμό «Μετσοβίτικο», Δήμου Εγνατίας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, χορήγησε στη ΔΕΗ, με απόφασή του, το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος.
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας ορίζεται σε δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 8 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.