Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για το έργο διασύνδεσης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω συνεχούς ρεύματος, Αττική – Κρήτη, προχώρησε με επίσημη απόφασή του, το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τους φορείς κατασκευής και λειτουργίας του.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά τη διασύνδεση των εγκαταστάσεων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης στη θέση Κορακιά με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) μέσω της Αττικής.
Η διασύνδεση λαμβάνει χώρα μέσω υπόγειου/υποβρύχιου/εναέριου καλωδιακού συστήματος Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) υπερυψηλής τάσης και περιλαμβάνει γραμμή μεταφοράς (ΓΜ) υπερυψηλής τάσης (±500 kV) συνεχούς ρεύματος (ΣΡ), υψηλής και υπερυψηλής τάσης (150 kV και 400 kV) εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ), η οποία διέρχεται υπογείως, εναερίως και υποβρυχίως, συνολικού μήκους περίπου 420 km.
Όπως τονίζει το υπουργείο, η ηλεκτρική διασύνδεση της νήσου Κρήτης με την Αττική αποτελεί μεγάλο ενεργειακό έργο υποδομής της χώρας και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της, διότι σχετίζεται πρωτίστως με την επάρκεια της νήσου αυτής σε ηλεκτρική ενέργεια μετά το έτος 2020. Συνεπώς, η υλοποίησή του επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Παράλληλα το Υπουργείο συμπληρώνει ότι, το έργο αποτελεί στα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ τη Φάση ΙΙ της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ. Προβλέπεται τόσο στο ΔΠΑ των ετών 2017-2026, για το οποίο έχει εγκριθεί Στρατηγική Μελέτη Σελίδα 10 από 42 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), όσο και στα ΔΠΑ των ετών 2018-2027 και 2019-2028.