Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επίσημη απόφασή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Διαύγεια», αποφάσισε την τροποποίηση της ΑΕΠΟ για την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής – Κρήτης με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ως προς την αναδιάταξη των έργων διασύνδεσης του υποέργου της Κρήτης (Γραμμές Μεταφοράς Γ.Μ.)
Όπως αναφέρεται στο επίσημο κείμενο της απόφασης, από τις προτεινόμενες αναδιατάξεις των Γραμμών Μεταφοράς και πυλώνων του υποέργου της Κρήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΤ2020-ΓΜ, δεν αναμένεται να επέλθουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής σε σχέση με τις επιπτώσεις του έργου όπως προβλέπεται από την εν ισχύ ΑΕΠΟ. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η υποβολή ΜΠΕ για την προτεινόμενη τροποποίηση της ΑΕΠΟ, αλλά αυτή είναι δυνατή επί τη βάσει των στοιχείων του ΦΤ2020-ΓΜ.

Δείτε την επίσημη απόφαση του ΥΠΕΝ, εδώ.