Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τα τρία προσχέδια των υπουργικών αποφάσεων σχετικά με το σύστημα αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών.
Αναλυτικότερα τα τρία προσχέδια έχουν ως εξής:
Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006
«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006» προς αντικατάσταση της ΚΥΑ 175700/14.4.2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών” των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1212).
Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι ο καθορισμός θεμάτων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και ειδικότερα σχετικά με την πιστοποίηση των οικονομικών φορέων, τις πληροφορίες που διακινούνται μεταξύ τους και υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 32η του ν. 3468/2006.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 14.02.2019 και ώρα 15:00».
Σύστημα αειφορίας ν 3468

Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012
«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012” προς αντικατάσταση της ΚΥΑ 175700/14.4.2016 “Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών” των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1212).
Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι ο καθορισμός θεμάτων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και ειδικότερα σχετικά με την πιστοποίηση των οικονομικών φορέων και τις πληροφορίες που διακινούνται μεταξύ τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του ν. 4062/2012.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 14.02.2019 και ώρα 15:00».
Σύστημα αειφορίας ν 4062

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων
«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο της υπουργικής απόφασης με θέμα “Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006”, προς αντικατάσταση της απόφασης 184182/5.10.2016 “Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων” του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3278).
Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 32η του ν. 3468/2006, σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων των άρθρων 32ζ, 32η και 32θ για τα κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 14.02.2019 και ώρα 15:00».
Δείτε εδώ την αναλυτική απόφαση