Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύει (Απόφαση ΡΑΕ 938/2020, ΦΕΚ Β’ 2757/7.7.2020):
«1. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, υποβάλλει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα ακόλουθα:
Αίτηση εγγραφής με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό, τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τις εκδιδόμενες σύμφωνα με αυτούς Μεθοδολογίες, παραμέτρους, ειδικές εγκρίσεις, Τεχνικές Αποφάσεις και Εγχειρίδια, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το περιεχόμενό τους, περιλαμβανομένης της εκπλήρωσης των χρηματικών υποχρεώσεών τους που απορρέουν από αυτούς, […]
  1. Μαζί με την Αίτηση, ο Αιτών καταβάλλει το τέλος αίτησης, το οποίο καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. […]»
Με βάση τα ως άνω, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τον προσδιορισμό του τέλους αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020.  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Δείτε την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ εδώ