Σε δημόσια διαβούλευση, τέθηκε, χθες Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σχετικά με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ») και ειδικότερα την τροποποίηση του Κεφαλαίου 9, με την οποία σκοπείται η προσαρμογή των λεπτομερειών της διαδικασίας εκκαθάρισης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.
Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της ΡΑΕ:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 96, παρ. 1 και 4 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύει:
«1. Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.[…]
4. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.»
Με βάση τα ως άνω η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (επισυνάπτεται) σχετικά με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ») και ειδικότερα την τροποποίηση του Κεφαλαίου 9, με την οποία σκοπείται η προσαρμογή των λεπτομερειών της διαδικασίας εκκαθάρισης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου με βάση την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181/18.12.2017.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 24.02.2020
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως.
Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
Μπορείτε να δείτε το τροποποιημένο κεφάλαιο εδώ