Ο ΑΔΜΗΕ και το Χρηματιστήριο Ενέργειας προχωρούν στην προμήθεια λογισμικού, τη δημιουργία βάσης δεδομένων και την αυτοματοποίηση λήψης δεδομένων με στόχο το μηχανισμό παρακολούθησης της αγοράς.
Όπως αναφέρεται στην έγκριση της ΡΑΕ για τη σχετική δαπάνη, από την 1η Νοεμβρίου 2020, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναδιοργανώθηκε και λειτουργεί υπό το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μοντέλου – Στόχου (EU Target Model).
Το προηγούμενο μοντέλο λειτουργίας (mandatory pool) αντικαταστάθηκε από την λειτουργία τεσσάρων διαδοχικών αγορών ήτοι, την Προθεσμιακή Αγορά, την Αγορά Επομένης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης. Στο πλαίσιο των νέων αγορών δίνονται πλέον στους Συμμετέχοντες εξαιρετικά περισσότερες δυνατότητες και σύνθετα εργαλεία προκειμένου να διαμορφώσουν την στρατηγική συμμετοχή τους στην αγορά.
Προκειμένου η Αρχή να επιτελέσει αποτελεσματικά τον ρόλο της αναφορικά με την Παρακολούθηση και Εποπτεία των Ενεργειακών Αγορών κρίνεται επιβεβλημένη η υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης κατά τον οποίο θα διενεργείται με αυτοματοποιημένο και αποδοτικό τρόπο η παρακολούθηση των αγορών, όπου δομικό χαρακτηριστικό της υλοποίησης του εν λόγω μηχανισμού είναι η ενίσχυση της απρόσκοπτης διαλειτουργικότητας των ψηφιακών διαδικασιών μεταξύ της Αρχής και των σχετικών φορέων.
Είναι προφανές πως η υλοποίηση ενός μηχανισμού παρακολούθησης και εποπτείας των ενεργειακών αγορών αποτελεί ένα αναγκαίο και εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την Αρχή, καθώς εκτός της συστηματικής παρακολούθησης των ενεργειακών αγορών, θα δύναται επιπροσθέτων να συνδράμει ουσιαστικά στην καλύτερη λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των ενεργειακών αγορών.
Επιπλέον, τονίζεται ότι η ΡΑΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει μια Δημόσια Διαβούλευση με επίκεντρο τον γενικό σχεδιασμό του Μηχανισμού και η αναγκαιότητα ενός τόσο περίπλοκου και ισχυρού μηχανισμού αναγνωρίστηκε ευρέως από τους Συμμετέχοντες στην Αγορά.