Η ΡΑΕ έχει  την αποκλειστική αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών στα Νησιά, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των καταναλωτών. Λόγω της ιδιαιτερότητας των νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων και της ανάγκης για ασφαλή και διαρκή τροφοδοσία των νησιών με ηλεκτρική ενέργεια, το ζήτημα της κάλυψης των εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά αντιμετωπίζεται μέσω εξαιρετικών διατάξεων με τις οποίες θεσπίζεται ειδική διαδικασία αδειοδότησης και εποπτείας.
Ο νόμος 4001/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικας ΜΔΝ θεσπίζει το ειδικό καθεστώς αδειοδότησης των μονάδων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η διαδικασία δε που τηρείται υπάγεται σε ειδικές ρυθμίσεις λόγω της ιδιαιτερότητας που διακρίνει τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και χάριν διασφάλισης του δημόσιου σκοπού που αυτές εξυπηρετούν.
Κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ διαπιστώθηκε ότι για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών, καθώς και για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την άσκηση εποπτείας εκ μέρους του Ρυθμιστή, ορισμένα στάδια της διαδικασίας που περιγράφονται στον Κώδικα χρήζουν εξειδίκευσης.
Οι βελτιώσεις αυτές εντοπίζονται ιδίως στους χρόνους κατά τους οποίους υφίστανται υποχρεώσεις τόσο εκ μέρους του παραγωγού όσο και εκ μέρους του Διαχειριστή για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και εκθέσεων προς τη ΡΑΕ, αλλά και ως προς τις διαδικασίες απολογισμού των εκτάκτων αναγκών οι οποίες συνέχονται άμεσα με τις εποπτικές αρμοδιότητες της ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η εξειδίκευση και του τρόπου υποβολής της απολογιστικής έκθεσης και του περιεχομένου της ώστε να καθίσταται ευχερής η άσκηση της εποπτικής και ελεγκτικής αρμοδιότητας της ΡΑΕ. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση πρότασή της για την τροποποίηση των άρθρων 152 και 155 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, βάσει των ανωτέρω στόχων.
1) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του Κώδικα ΜΔΝ τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος ιδίως όταν πρόκειται για βλάβη Μονάδας ή καλωδίου διασύνδεσης ή σημαντικής βλάβη του δικτύου ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει αμελλητί τη ΡΑΕ, έως το τέλος της επόμενης μέρας από την πραγματοποίηση του συμβάντος, για την έκτακτη ανάγκη.
Στη συγκεκριμένη ενημέρωση/αναγγελία θα πρέπει να αναφέρεται:
i) η δυνατότητα κάλυψης της ανάγκης με μείωση της αιχμιακής ζήτησης, ιδίως με την ενεργοποίηση συμβάσεων περικοπτόμενου φορτίου ή με τη λήψη άλλων μέτρων διαχείρισης της ζήτησης.
ii) αν έχει δοθεί εντολή ένταξης/συγχρονισμού τυχόν διαθέσιμων Μονάδων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Μονάδων στο Σύστημα ΜΔΝ, οι οποίες δεν έχουν μεν την υποχρέωση παροχής εγγυημένης ισχύος, έχουν, ωστόσο, τη σχετική τεχνική δυνατότητα και για τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στις σχετικές Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης.
iii) η δυνατότητα κάλυψης της έκτακτης ανάγκης με μεταφορά και εγκατάσταση φορητών Μονάδων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων σε άλλα Συστήματα ΜΔΝ, εφόσον δεν διαταράσσεται η επάρκεια δυναμικού των άλλων αυτών Συστημάτων. 
2) Την προσθήκη παραγράφου 3 μετά την παράγραφο 2 ως ακολούθως. Η παράγραφος 3 σε αναριθμείται σε 4:
«3.  Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εντός του ανωτέρου ορισμένου χρόνου υποβάλει προς τη ΡΑΕ εισήγηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, αν απαιτείται αδειοδότηση πρόσθετου δυναμικού προσδιορίζοντας:
i) την αναγκαία ισχύ,
ii) τη δυνατότητα μεταφοράς διαθέσιμου Η/Ζ από την Τράπεζα Η/Ζ ή γειτονικό ΗΣ εφόσον δεν διαταράσσεται η επάρκεια δυναμικού άλλου Συστήματος,
iii) το εκτιμώμενο διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης,
iv) το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς ή ενοικίασης Η/Ζ (με διακριτή απεικόνιση  του κόστους καυσίμου και μεταφοράς του). Σε περίπτωση χρήσης των Η/Ζ της «Τράπεζας Η/Ζ», για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Αρχής, βάσει και γνώμης Διαχειριστή ΜΔΝ, ώστε να αναγνωριστούν μόνο τα κόστη μεταφοράς για την κάλυψη της εν λόγω ανάγκης,
v) τα προτεινόμενα σημεία εγκατάστασης δυναμικού, καθώς και τυχόν ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για το δυναμικό αυτό.».
Παράλληλα ο Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό για την υποβολή ενώπιον της ΡΑΕ, αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής εντός διαστήματος εντός (1) μηνός  από την πραγματοποίηση του συμβάντος.
3) Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Κώδικα ΜΔΝ και την προσθήκη παραγράφου 2 ως ακολούθως:
«1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, υποβάλει εντός 30 ημερών από την παρέλευση της έκτακτης ανάγκης, προς έγκριση στη ΡΑΕ, απολογιστική έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται: 
i) η περιγραφή της έκτακτης ανάγκης και του τρόπου αποκατάστασης της,
ii) ο τρόπος κάλυψής της ασφάλειας εφοδιασμού, με ιδιαίτερη τεκμηρίωση για τη σκοπιμότητα ενοικίασης Η/Ζ, όπου αυτή έχει πραγματοποιηθεί και
iii) ανάλυση για τα κόστη που προέκυψαν για την κάλυψη:
ενοικίασης ή μεταφοράς Η/Ζ, με συνημμένα τα σχετικά τιμολόγια των οποίων η περιγραφή θα συνάδει με τα στοιχεία της σχετικής άδειας (π.χ να γίνεται, κατ’ ελάχιστο, αναφορά στην περίοδο ενοικίασης των Η/Ζ στην ισχύ, στον σκοπό και στο ΗΣ/νησί που εξυπηρέτησαν, στοιχεία που πρέπει να είναι συμβατά με την σχετική άδεια παραγωγής που εκδόθηκε από την Αρχή και στο χρησιμοποιηθέν καύσιμο, 
υλικών και εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης,
προσωπικού και επιτελείων,
2. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα πρέπει να τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα ενοικίασης πρόσθετου δυναμικού, (ανάλυση επάρκειας με βάση τη ζήτηση, διαθεσιμότητα υφιστάμενου δυναμικού, απαιτήσεις εφεδρείας). Τα Κόστη για την ενοικίαση, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Ζ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε Συστήματα ΜΔΝ αναγνωρίζονται ως κόστος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. στις οριστικές εκκαθαρίσεις Αγοράς ΜΔΝ, εφόσον αντιστοιχούν σχετικές άδειες παραγωγής, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 133 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
4) Η παράγραφος 2 του άρθρου 155 αναριθμείται σε 3.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Πέμπτη 21.01.2018
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.