Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΑΕΥ την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 39,42, 15, 18 και 28 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου για την υποβολή γνώμης της Αρχής αναφορικά με το πλαίσιο αλλαγής προμηθευτή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ , μέχρι τις 26 Απριλίου, μέσω του συνδέσμου: www.rae.gr/diavoulefseis/84022/.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σημειώνει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου αλλαγής προμηθευτή, αποβλέπουν στην ικανοποίηση των σκοπών του δημοσίου συμφέροντος και στη διατήρηση της ευστάθειας των συναλλαγών και της ρευστότητας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη διαφύλαξη του θεμελιώδους δικαιώματος του καταναλωτή για αλλαγή προμηθευτή χωρίς περιορισμούς αλλά και αφετέρου με την αποτροπή της καταχρηστικής άσκησης του εν λόγω δικαιώματος από στρατηγικούς κακοπληρωτές με ακόλουθο τη συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών προς τους προμηθευτές.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποβλέπουν στη σύμμετρη ικανοποίηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος και στη διατήρηση της ευστάθειας των συναλλαγών και της ρευστότητας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η υποβολή εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου είναι ένα ισχυρό εργαλείο, που δύναται να κινητοποιήσει θετικά τους καταναλωτές που διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές και ταυτόχρονα επιθυμούν να αλλάξουν προμηθευτή.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εναρμόνισης των διαδικασιών αλλαγής προμηθευτή των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προς διευκόλυνση των προμηθευτών και προς όφελος των καταναλωτών, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.