Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση με τη ΔΕΗ, Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 300Kwp, στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα και με την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 480/29.9.2020 Διακήρυξη.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι συνολικά 610.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 9η Νοεμβρίου 2020, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία, και σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 300 kWp, στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα και με την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..
Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να συνδεθεί με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ο υπό προμήθεια φωτοβολταϊκός σταθμός, βάσει της υπάρχουσας σύμβασης ενεργειακού συμψηφισμού.
Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης, θα παρέχεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών, καθώς και εκπαίδευση σε τουλάχιστον δύο (2) εκπροσώπους του Πολυτεχνείου Κρήτης, που θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, σε όλα τα θέματα λειτουργίας, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και τακτικής συντήρησης (service) του εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο του διαγωνισμού πατήστε εδώ