Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, επιδιώκοντας τη διαρκή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών ενισχύει περαιτέρω τα μέσα πληροφόρησης που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της με μία σειρά από νέα γραφήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Χάρτες Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
Πιο συγκεκριμένα, στους Ευρωπαϊκούς Χάρτες Τιμών Ηλεκτρισμού της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (https://www.rae.gr/map-graph/) και Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ (https://www.rae.gr/mapape-graph/) προστίθεται πλέον και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ισοζυγίου Διασυνοριακού Εμπορίου Ηλεκτρικής Ενέργειας (https://www.rae.gr/evropaikos-hartis-isozigiou/), στον οποίο παρουσιάζεται ημερησίως η καθαρή θέση (net importer/net exporter) κάθε χώρας αναφορικά με τις πραγματοποιηθείσες ποσότητες διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.
Γραφήματα ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Επιπλέον, προστίθενται ακόμα δύο ενότητες με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως προς:
1) τη Διαθεσιμότητα Πόρων (https://www.rae.gr/diathesimotita-poron/), όπου αποτυπώνονται:
⇒ η διαθεσιμότητα των κατανεμόμενων μονάδων παραγωγής,
⇒ η διαθεσιμότητα εισαγωγών και εξαγωγών ανά σύνορο και
⇒ η ωριαία πρόβλεψη διαθεσιμότητας πόρων σε αντιπαραβολή με την πρόβλεψη φορτίου και την πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ σύμφωνα με τις επιλύσεις ΔΕΠ.
2) το Ενεργειακό Μείγμα της εγχώριας Αγοράς Επόμενης Ημέρας (https://www.rae.gr/energeiako-meigma/), όπου αποτυπώνονται αναλυτικότερα:
⇒ οι όγκοι των συναλλαγών ανά συμμετέχουσα κατηγορία, διακριτά από την πλευρά της προσφοράς (sell) και την πλευρά της ζήτησης (buy), σε αντιπαραβολή με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP), σε εβδομαδιαίο και ημερήσιο παράθυρο παρατήρησης.
⇒ οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ανά αγοραία χρονική μονάδα, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις ποσότητες ενέργειας μεταξύ των συζευγμένων συνόρων βάσει της επίλυσης του αλγορίθμου σύζευξης ενιαίας τιμής EUPHEMIA (implicit/explicit trades).
⇒ οι καθαροί όγκοι από την πώληση και την αγορά ενέργειας ανά συμμετέχουσα κατηγορία, όπως αυτοί υπολογίζονται κατά την επίλυση των δημοπρασιών ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρισμού.
Τα ανωτέρω έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία της ΡΑΕ με την ερευνητική Ομάδα Smart RUE του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχουν τεθεί σε λειτουργία στην ιστοσελίδα της Αρχής από την Τετάρτη 25/01/2023.