Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), του Κέντρου Περιβαλλοντικής Γεωμηχανικής και του Κέντρου Ανάλυσης Πλαστικής Ρύπανσης και Λύσεων Βιωσιμότητας του Columbia University για τη Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων και την Ανακύκλωση
Στο πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με το Columbia University, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης κ. Ευάγγελος Καραμίντζιος υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Earth Engineering Center) και το κέντρο Ανάλυσης Πλαστικής Ρύπανσης και Λύσεων Βιωσιμότητας (Plastic pollution analysis and sustainability solutions), εκπροσωπούμενα από τους καθηγητές του Columbia University κ.κ.Θάνο Μπουρτσάλα, Beizhan Yan, και Joaquim Goes.
Το Columbia University, μέσω των επιστημονικών του έργων και δραστηριοτήτων, έχει συσσωρεύσει πληροφορίες και τεχνογνωσία που αποτελούν βασικό εργαλείο για την χάραξη στρατηγικής και υλοποίησης δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος. Η συνεργασία με τον ΕΟΑΝ επικεντρώνεται σε δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας και διάδοσης πληροφοριών για την προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.
Οι τρόποι συνεργασίας περιλαμβάνουν ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, και διεξαγωγής μελετών σχετικών με την ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων. Επίσης, προβλέπεται η διάδοση πληροφοριών και νέων τεχνολογιών στο ευρύ κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, προβλέπονται προγράμματα ανταλλαγής ή πρακτικής άσκησης για μέλη του προσωπικού και ερευνητές για την προώθηση της δια-οργανωτικής μάθησης, αλλά και την ανάπτυξη κοινού σχήματος υποτροφιών Ελλήνων επιστημόνων για ζητήματα ανακύκλωσης.
Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες του ΕΟΑΝ για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης, την αναβάθμιση της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης, συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και περιβαλλοντικά υπεύθυνου μέλλοντος.
Επιπρόσθετα, ένας από τους κύριους στόχους της συνεργασίας είναι η καταπολέμηση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΕΕ.
Τέλος, τονίζεται ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, τα συνεργαζόμενα μέρη θα διαμορφώσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κοινών ενεργειών και εκδηλώσεων.