Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης Δήμου Σκύρου με δυναμικότητα 2000 κ.μ. πόσιμου νερού νερού την ημέρα», με συνολικό προϋπολογισμό 861.800,00 ευρώ.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 2 φορητών μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού εντός προκατασκευασμένων container με την μέθοδο αντίστροφης ώσμωσης συνολικής δυναμικότητας 2.000 κ.μ./ημέρα πόσιμου νερού που θα εγκατασταθούν στη θέση Παλιαμπελάς Σκύρου, σε όμορη έκταση του κεντρικού αντλιοστασίου και θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή πόσιμου νερού.
Οι δύο φορητές μονάδες αφαλάτωσης θα εγκατασταθούν στο χώρο του Παλιάμπελα Σκύρου και θα είναι έτοιμες προς λειτουργία αφού θα έχουν συνδεθεί με όλα τα απαραίτητα συστήματα και δίκτυα τροφοδοσίας (δεξαμενή προκαθίζησης, δεξαμενή παραγόμενου πόσιμου νερού του Δήμου, της αποχέτευσης καθώς και του ηλεκτρικού ρεύματος κ.α.).
Όλα τα συστήματα της μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης (προκατεργασία, μετακατεργασία, φίλτρα, μεμβράνες, αντλίες προώθησης, αντλίες υψηλής πίεσης κ.ά.), θα είναι εργονομικά εγκατεστημένα εντός μεταλλικής προστατευτικής κατασκευής τύπου “container”, κατάλληλου πλάτους και μήκους ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας και της προσβασιμότητας στην περιοχή όπου θα γίνει η εγκατάσταση.
Η μονάδα αφαλάτωσης θα αποτελείται από 2 ανεξάρτητες υπομονάδες αφαλάτωσης παραγωγής πόσιμου νερού 1.000 κ.μ./ημέρα έκαστη, έτσι ώστε κατά τις περιόδους μειωμένης ζήτησης να δουλεύει η μία από τις δύο υπομονάδες για βελτιωμένη απόδοση. Η κάθε υπομονάδα θα εγκαθίσταται σε 2 container (ένα για τα φίλτρα και ένα για μονάδα αφαλάτωσης). Συνολικά για την εγκατάστασης της μονάδας αφαλάτωσης θα τοποθετηθούν 4 container, 40 ft. Επιπλέον, η μονάδα θα περιλαμβάνει συστήματα ΑΠΕ με στόχο την αυτοπαραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση.
Ειδικότερα, φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία θα λειτουργήσουν με το πρόγραμμα net-metering, θα εγκατασταθούν για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και υδροστρόβιλος για την αξιοποίηση της πίεσης του νερού εισόδου. Στην συνολική εγκατάσταση περιλαμβάνονται και συνοδές εγκαταστάσεις όπως η εγκατάσταση μεταφερόμενων δεξαμενών αποθήκευσης υφάλμυρου νερού, πόσιμου νερού και άλμης καθώς και το δίκτυο απόρριψης άλμης.
Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι η παροχή πόσιμου νερού 2. 000 κ.μ./ημέρα στο Δήμο Σκύρου με ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη του Ελληνικού Κράτους (ΚΥΑ Υ2/2600/2001). Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα αειφορικής χρήσης των υδάτινων πόρων του νησιού με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Σκύρου, ενώ ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30η/12/2020.