Το 2014 η ΡΑΕ, ο ΛΑΓΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ ανέθεσαν στην ECCO International μελέτη για το σχεδιασμό σε υψηλό επίπεδο (High Level Design) της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχος (Target Model) και να είναι σε θέση να συζευχθεί με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού, όπως απαιτούν οι ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Οδηγίες.  
Η μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της, τέθηκε τον Νοέμβριο του 2014 σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ κατά την διάρκεια της οποίας διεξήχθη ανοικτή ημερίδα για την αναλυτική παρουσίαση του νέου μοντέλου. Τα σχόλια των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν από τον σύμβουλο και προωθήθηκαν στην ΡΑΕ.
Τον Αύγουστο του 2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν.4425/2016 ο οποίος ορίζει 4 νέες αγορές στη θέση του υφιστάμενου Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Στις τρεις (Προθεσμιακή, Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια) ορίσθηκε ως Διαχειριστής ο ΛΑΓΗΕ ενώ στη τέταρτη (Εξισορρόπηση) ορίσθηκε ως Διαχειριστής ο ΑΔΜΗΕ.
Βάσει των προβλέψεων το Ν. 4425/2016 και των Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΡΑΕ το 2017 (Απόφαση ΡΑΕ 67/2017) και με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού ερευνητικού ινστιτούτου JRC, ανατέθηκε στην ECCO International η εκπόνηση του αναλυτικού σχεδιασμού  (Detailed Level Market Design) των τεσσάρων (4) νέων αγορών και των Κωδίκων που διέπουν τις αγορές αυτές.
Με την ολοκλήρωση του έργου ο ΛΑΓΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση  τα ακόλουθα κείμενα που αφορούν τις αγορές της αρμοδιότητάς του:
Α. Τον Κώδικα Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα),
Β. Το συνοδευτικό κείμενο με λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (στην Αγγλική γλώσσα),
Γ. Τον Κώδικα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα), Σημείωση: Η εφαρμογή του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους ως κανόνα αποδοχής προσφορών έγχυσης στις συμβατικές μονάδες παραγωγής θα επανεξετασθεί σε συνδυασμό με την εφαρμογή της σύζευξης της αγοράς μας με γειτονική αγορά.
Δ. Το συνοδευτικό κείμενο με λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (στην Αγγλική γλώσσα),
Ε. Τον Κώδικα Ενδοημερήσιας Αγοράς (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα),
ΣΤ. Το συνοδευτικό κείμενο με λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς (στην Αγγλική γλώσσα),
Ζ. Το Παράρτημα Κωδίκων με τους Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής στη Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα),
Η. Το Τεύχος Ορισμών (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα).
Τα ανωτέρω κείμενα έχουν συνταχθεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Θα ακολουθήσει Φάση B’ Δημόσιας Διαβούλευσής τους μετά την προσαρμογή τους στις επερχόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου νόμου (Χρηματιστήριο Ενέργειας), του οποίου η δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: 22/01/2018
Αρχεία:

2017.12.18_DAY_AHEAD_MARKET_CODE__ENGLISH_.pdf 1.0 M

2017.12.18_DAY_AHEAD_MARKET_CODE__GREEK_.pdf 1.0 M

2017.12.18_DAY_AHEAD_MARKET_DESIGN__ENGLISH_.pdf 4.9 M

2017.12.18_DEFINITIONS__ENGLISH_GREEK_.pdf 1.7 M

2017.12.18_FORWARD_MARKET_CODE__ENGLISH_.pdf 0.9 M

2017.12.18_FORWARD_MARKET_CODE__GREEK_.pdf.pdf 692 K

2017.12.18_FORWARD_MARKET_DESIGN__ENGLISH_.pdf 3.4 M

2017.12.18_INTRADAY_MARKET_CODE__ENGLISH_.pdf 1.1 M

2017.12.18_INTRADAY_MARKET_CODE__GREEK_.pdf 0.9 M

2017.12.18_INTRADAY_MARKET_DESIGN__ENGLISH_.pdf 2.2 M

2017.12.18_REGISTRATION___PARTICIPATION_RULES__ENGLISH_.pdf 865 K

2017.12.18_REGISTRATION___PARTICIPATION_RULES__GREEK_.pdf.pdf 796 K