Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της Ετήσιας εκ των υστέρων Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης του έτους 2016 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Άρθρο 9 §4, της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Το «Πληροφοριακό Σύστημα Αντιστάθμισης» της ΛΑΓΗΕ AE θα είναι διαθέσιμο για χρήση από τους Φορείς Επαλήθευσης του «Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» το διάστημα: 03.04.2017 12:00π.μ. έως  07.05.2017 12:00π.μ. με σκοπό: 
1. την εγγραφή νέων Επιλέξιμων Επιχειρήσεων στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων» της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και την υποβολή στο Σύστημα «Στοιχείων Ιστορικών & Αναφοράς» για κάθε νέα Επιχείρηση – Εγκατάσταση – Προϊόν, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, 
2. την υποβολή «Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Επαλήθευσης 2016» ανά Εγκατάσταση και ανά Επιλέξιμο Προϊόν, τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις,
3. και την υποβολή της «Ετήσιας Τεκμηριωμένης Μελέτης για το έτος 2016» ανά Επιλέξιμη Επιχείρηση τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις.
Για να βρείτε το «Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα:
211 8806884 – [email protected]