Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου», συνολικού προϋπολογισμού 4.640.862,28 ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Λέρου (Νομός Δωδεκανήσων) ενώ η ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου έχει οριστεί για τις 30/04/2021.
Η πράξη περιλαμβάνει δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Λέρου και υλοποιείται με τα ακόλουθα υποέργα:
Υποέργο 1: Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), Μονάδας Επεξεργασίας και λοιπών έργων διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Λέρου Αφορά στην κατασκευή α) ΧΥΤΥ χωρητικότητας 110.000 m3 και διάρκειας ζωής 20 έτη για τις ανάγκες της ασφαλούς διάθεσης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων/υπολειμμάτων του Δήμου Λέρου, β) Μονάδας κομποστοποίησης δυναμικότητας επεξεργασίας 300 tn/yr, με μέγιστη δυνατότητα έως και 650 tn/yr προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων, με σκοπό την παραγωγή κομποστ και γ) Σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών δυναμικότητας 4,9 tn/day.
Υποέργο 2: Οδός πρόσβασης προς το ΧΥΤΥ Λέρου. Αφορά στην κατασκευή (νέα χάραξη) οδού πρόσβασης προς το γήπεδο του ΧΥΤΥ Λέρου.
Υποέργο 3: Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαπόβλητων και προώθησης οικιακής κομποστοποίησης. Αφορά α) στην οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με προμήθεια κάδων και λοιπών μέσων συλλογής για την εξυπηρέτηση των 6 μεγαλύτερων οικισμών (Αγία Μαρίνα, Λακκί, Άλιντα, Καμάρα, Ξηρόκαμπος, Τεμένια). Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στη μονάδα κομποστοποίησης και β) οργάνωση δικτύου οικιακής κομποστοποίησης με προμήθεια 100 κάδων οικιακής κομποστοποίησης.
Υποέργο 4: Απόκτηση εδαφικής έκτασης Αφορά στην αναγκαστική απαλλοτρίωση της γης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και της οδού πρόσβασης στην περιοχή «Τσιγκούνας» Λέρου.
Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), Μονάδας Επεξεργασίας και λοιπών έργων διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Λέρου» και την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαπόβλητων και προώθησης οικιακής κομποστοποίησης. Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το δικαιούχο για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, την εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Υποέργο 6: Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας Αφορά στο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επιχειρήσεων του Δήμου Λέρου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων.
Υποέργο 7: Δαπάνες αρχαιολογίας Αφορά στις απαιτούμενες εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της κατασκευής των εγκαταστάσεων.
Υποέργο 8: Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ. Αφορά στις εργασίες για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων με επέκταση του δικτύου Μ.Τ. στη θέση του έργου.
Παραδοτέα πράξης:
Τα παραδοτέα της πράξης είναι:
  1. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) χωρητικότητας τουλάχιστον 110.000 m³,
  2. Μονάδα Κομποστοποίησης δυναμικότητας επεξεργασίας 300 tn/yr προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων, με μέγιστη δυνατότητα επεξεργασίας (αιχμή)ς έως και 650 tn/yr και ΣΜΑΥ δυναμικότητας 4,9 tn/day (υποέργο 1),
  3. Τα έργα για την κατασκευή της οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μήκους 1.900 μ. (υποέργο 2) ,
  4. Η προμήθεια κάδων και βιοδιασπώμενων σάκων και ενός (1) οχήματος συλλογής για την εφαρμογή του προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων καθώς και κάδων οικιακής κομποστοποίησης (υποέργο 3),
  5. Η απόκτηση γης για τις εγκαταστάσεις και την οδό πρόσβασης, με αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικής έκτασης εμβαδού 55.950,75 τμ, επί συνολικής έκτασης 87.099,15 τ.μ. στη θέση Τσιγκούνας Δήμου Λέρου (υποέργο 4),
  6. Οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου προς τον δικαιούχο (υποέργο 5),
  7. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των πολιτών (υποέργο 6),
  8. Οι απαιτούμενες εργασίες επίβλεψης από την Αρχαιολογία (υποέργο 7),
  9. Τα απαιτούμενα έργα για την ηλεκτροδότηση του έργου (υποέργο 8).