Ενώπιον της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος βρίσκεται η περιβαλλοντική μελέτη για κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικού ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στην περιοχή Μονής, από την εταιρεία Lysarea Energia, έργο το οποίο ήδη έχει λάβει το πράσινο φως από τη ΡΑΕΚ.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, ο σταθμός θα είναι δυναμικότητας 230 MW και θα κατασκευαστεί σε ιδιωτικό τεμάχιο, σε απόσταση 10 περίπου χιλιομέτρων από το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού. Σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ, ο προτεινόμενος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός θα αποτελείται από τρεις αεριοστρόβιλους.
Ο κάθε αεριοστρόβιλος θα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ισχύ της τάξης των 57 MW. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την εμπορική διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού της ΑΗΚ.
Ειδικότερα, προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου (CCPP), ο οποίος θα παρέχει ηλεκτρισμό στην τοπική αγορά, διαμέσου του δικτύου της ΑΗΚ, παρέχοντας τη δυνατότητα να καλύψει την ανερχόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενεργείας στο νησί. Πρόκειται για σταθμό που έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί ως καύσιμα είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο.
Αρχικά ο σταθμός θα λειτουργεί με πετρέλαιο Fuel Oil No 2. Όταν το φυσικό αέριο θα είναι διαθέσιμο από την προτεινόμενη εγκατάσταση της ΔΕΦΑ στην περιοχή Βασιλικού, με την οποία θα υπάρχει διασύνδεση με αγωγό, τότε ο σταθμός θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, ενώ το Fuel Oil No 2 θα χρησιμοποιείται ως εφεδρικό καύσιμο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το όφελος από τη χρήση φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής είναι διπλό, καθώς αφενός θα επιφέρει μείωση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου θα συνεισφέρει στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Θαλάσσιος αγωγός
Σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ, αν διαφανεί ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο, είτε από την ενδιάμεση λύση είτε από τα κυπριακά κοιτάσματα φυσικού αερίου, τότε ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός θα λειτουργεί με υγρό καύσιμο, η προμήθειά του θα μπορεί να γίνεται και χερσαία.
Θα ήταν ωστόσο πιο αποδοτικό και λειτουργικό, να μπορεί να εφοδιάζεται από τη θάλασσα με πλοίο που θα εκφορτώνει το καύσιμο διαμέσου υποθαλάσσιου αγωγού σε απόσταση 1.100 μέτρων από τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό.
Ένας υποθαλάσσιος αγωγός διαμέτρου 30 εκατοστών, θα συνδέει το σύστημα πρόσδεσης με το σημείο παραλαβής του καυσίμου και το χερσαίο τερματικό παραλαβής και αποθήκευσης εντός του προτεινόμενου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.
Βάσει του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, οι εργασίες για την κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2019, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι 26 μήνες και θα είναι εφικτή η έναρξη της λειτουργίας του εντός του 2021.

Γράφει ο Χριστόφορος Νέστορος – Πηγή: politis.com.cy