Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοιχτή διαδικασία και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την ανάδειξη αναδόχου, στο έργο της ανακατασκευής και θέσης σε λειτουργία του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Μεταφοράς 400kV/150kV/30kV Κουμουνδούρου, στα Μέγαρα Αττικής («έργο με το κλειδί στο χέρι»), προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (€46.000.000,00), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
Η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου εντάσσεται στα έργα του λεγόμενου «Ανατολικού Διαδρόμου» με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τα ΚΥΤ Μεγαλόπολης, Κορίνθου όπου οι εργασίες βρίσκονται ήδη υπό εξέλιξη.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική προκήρυξη του ΑΔΜΗΕ, η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, αφορά ένα «έργο με το κλειδί στο χέρι» («turn-key project»), το οποίο περιλαμβάνει:
 1. την συλλογή στοιχείων για τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες και την διενέργεια όλων των απαιτούμενων ερευνών για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και τον προσδιορισμό δεδομένων που απαιτούνται για τον σωστό σχεδιασμό και μελέτη του έργου (π.χ. ανεμολογικών, σεισμολογικών, κλιματολογικών συνθηκών).
 2. τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων και ΕΠΜ του έργου.
 3. την εκπόνηση και υποβολή στον ΑΔΜΗΕ όλων των υποστηρικτικών μελετών, μελετών εφαρμογής και σχεδίων (ΕΠΜ και ηλεκτρομηχανολογικών), όπως προβλέπονται στα τεχνικά τεύχη.
 4. την έκδοση της άδειας δόμησης, σύμφωνα με τις μελέτες του Αναδόχου.
 5. τις εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου στα προβλεπόμενα επίπεδα ισοπέδωσης (περιλαμβάνονται επιχώσεις, εκσκαφές, εναποθέσεις πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους κλπ) καθώς και όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού που προβλέπονται στα Τεχνικά Τεύχη.
 6. την εξασφάλιση όλων των εργοταξιακών παροχών για όλο το διάστημα ανέγερσης του έργου μέχρι την ηλέκτριση του.
 7. την προμήθεια των υλικών και την μεταφορά τους επί τόπου του έργου,
 8. την εγκατάσταση του εξοπλισμού,
 9. την ολοκληρωμένη ανέγερση του έργου,
 10. την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών,
 11. την παράδοση των προβλεπόμενων ανταλλακτικών,
 12. την παράδοση του έργου στον ΑΔΜΗΕ, πλήρως έτοιμου για ενεργοποίηση (ηλέκτριση) και θέση σε εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εμπορικά και στα τεχνικά τεύχη δημοπράτησης.
Η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί για τις 10 Αυγούστου 2020.  

Δείτε την σχετική προκήρυξη του ΑΔΜΗΕ εδώ