Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης της αγοράς ενέργειας με την ενίσχυση της διαφάνειας και της εποπτείας εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο την Πέμπτη.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, θεσπίζει νέα μέτρα για την καλύτερη προστασία της ευρωπαϊκής χονδρικής αγοράς ενέργειας και των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από πιθανές βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών.
Με βάση τον κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της χονδρικής αγοράς ενέργειας (REMIT) θα υπάρξει στενότερη ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο κανονισμός καλύπτει επίσης νέες εμπορικές πρακτικές, όπως οι αλγοριθμικές συναλλαγές, ενισχύοντας παράλληλα τις διατάξεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρήσεις της αγοράς.
Έγκαιρη και διαφανής διάδοση πληροφοριών
Κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές ενίσχυσαν τη διάσταση της ΕΕ και τον εποπτικό ρόλο του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Ο Οργανισμός θα είναι επιφορτισμένος με την έκδοση αποφάσεων σχετικά με τις επιθεωρήσεις, τα αιτήματα παροχής πληροφοριών και τις άδειες των πλατφορμών εσωτερικών πληροφοριών και των καταχωρισμένων μηχανισμών υποβολής εκθέσεων.
Εάν ο ACER δεν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες κατά τη διάρκεια ερευνών που αφορούν διασυνοριακές υποθέσεις, θα μπορεί να επιβάλει περιοδικές χρηματικές ποινές.
Δηλώσεις
«Το REMIT αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο στις προσπάθειές μας για την πρόληψη και την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά ενέργειας», δήλωσε η εισηγήτρια Maria da Graça Carvalho (ΕΛΚ, Πορτογαλία). «Με αυτή τη νομοθεσία, οι ευρωπαίοι καταναλωτές, καθώς και οι μικρές επιχειρήσεις, θα εξυπηρετηθούν καλύτερα. Θα έχουμε ισχυρότερες αγορές ενέργειας.»
Επόμενα βήματα
Ο κανονισμός εγκρίθηκε με 440 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 31 αποχές. Θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.
Σχετικές πληροφορίες
Ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση που επιδεινώθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τη νομοθετική πρόταση μαζί με τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις 14 Μαρτίου 2023. Η πρόταση επικαιροποιεί τον κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT), ο οποίος θεσπίστηκε το 2011 για την καταπολέμηση των συναλλαγών προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και της χειραγώγησης της αγοράς, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη σταθερότητα στις αγορές ενέργειας της ΕΕ.