Το υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία διαχείρισης τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ανακοίνωσε πρόσκληση με σκοπό την υποβολή προτάσεων ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αναφορικά με την υλοποίηση νέων έργων ύδρευσης και αφαλάτωσης σε νησιά και παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές, τουριστικές και κλιματικές συνθήκες και υψηλό κόστος μεταφοράς νερού.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε:
Α. Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού,
Β. Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές, και θα συμβάλλουν:
  1. στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,
  2. στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαμονής των επισκεπτών και την προστασία της δημόσιας υγείας,
  3. στην αυτονομία υδροδότησης των τουριστικών νησιών και παράκτιων τουριστικών περιοχών με απεξάρτηση από την δαπανηρή μεταφορά πόσιμου νερού, την προστασία της δημόσιας υγείας με την παροχή πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, την βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού και την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαμονής των επισκεπτών.
Τα έργα, μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Έργα υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες και έργα προσαγωγής σε νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ).
Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) με δυναμικότητα τουλάχιστον 1000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ώρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), με τα συνοδά έργα άντλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού.
Νέες δεξαμενές που θα κριθούν απαραίτητες για την κάλυψη της ζήτησης και νέοι αγωγοί σύνδεσης με το κεντρικό υδραγωγείο καθώς και τμήματα του κεντρικού υδραγωγείου με τους αναγκαίους κλάδους τους.
Νέες Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με δυναμικότητα τουλάχιστον 2000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και στα οποία η υδροδότηση με μεταφορά πόσιμου νερού έχει υψηλό κόστος .
Επί πλέον μπορεί να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε έργο κριθεί αναγκαίο για την λειτουργική ολοκλήρωση των παραπάνω έργων. 
Η ποιότητα του παραγόμενου πόσιμου νερού στα όρια της μονάδας θα είναι σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη για το πόσιμο νερό (ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892/11.07.2001) και την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθούν:
Α) Για τα έργα ύδρευσης:
Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) με δυναμικότητα τουλάχιστον 1000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ώρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), με τα αναγκαία έργα υδροληψίας, προσαγωγής, αποθήκευσης, άντλησης, μεταφοράς πόσιμου νερού και διάθεσης των παραπροϊόντων.
Κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων ήτοι δίκτυα αγωγών μεταφοράς πόσιμου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης ή/και έργα επέκτασης –ενίσχυσης υφισταμένων εξωτερικών υδραγωγείων με τα απαραίτητα συνοδά έργα.
Β) Για τα έργα Αφαλάτωσης:  
Κατασκευή Νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με δυναμικότητα τουλάχιστον 2000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων,
Κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (νέο εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου δικτύου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, 
Επίσης δύνανται να χρηματοδοτηθούν:
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, ως ξεχωριστό υποέργο.
Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο.
Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο.
Απόκτηση γης, ως ξεχωριστό υποέργο
και γενικότερα όλες οι κατασκευές, προμήθειες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες, αφενός μεν, για την άμεση δημοπράτηση των έργων, αφετέρου δε, για την ολοκλήρωσή τους και είναι επιλέξιμες στο Ε.Π. « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Τα έργα ύδρευσης θα πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό/ά υποέργο/α από τα έργα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού σε περίπτωση που είναι διακριτή η λειτουργία τους.
Δείτε το επίσημο κείμενο της πρόσκλησης εδώ