Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) των ΕΛΠΕ πρωτοπορούν με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Στις εγκαταστάσεις Ασπροπύργου απασχολούνται -άμεσα και έμμεσα -πάνω από 1.600 εργαζόμενοι καθημερινά.
Το πρόγραμμα ενισχύει την κυκλική οικονομία που αποτελεί  αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πυλώνα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στοχεύει στην πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή για επανάχρηση και την ανακύκλωση των ΑΣΑ με στόχο τη μείωση κατά 70% των απορριμμάτων που καταλήγουν σήμερα στο ΧΥΤΑ Φυλής.
Ειδικότερα, σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις των ΒΕΑ (γραφεία, εστιατόρια – κυλικεία και βιομηχανικά κτήρια) εφαρμόζεται χωριστή συλλογή 10 ρευμάτων αποβλήτων:
  1. Χαρτί
  2. Πλαστικό
  3. Μέταλλα
  4. Γυαλί
  5. Υπολείμματα τροφών
  6. Συσκευασίες Tetrapack
  7. Πλαστικά καπάκια
  8. Μπαταρίες
  9. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
  10. Λαμπτήρες
Όλα τα χωριστά συλλεγέντα υλικά θα οδηγούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
Η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί μελέτησε και σχεδίασε το εν λόγω πρόγραμμα. Η επιτυχής εφαρμογή του θα αναδείξει τις εγκαταστάσεις Ασπροπύργου σε έναν χώρο σχεδόν μηδενικής παραγωγής αστικών αποβλήτων (nearly zero municipal waste) και θα αποτελέσει την πρακτική συμβολή των ανθρώπων των ΒΕΑ -ΕΛΠΕ στην κυκλική οικονομία και στην προστασία του περιβάλλοντος.