Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο που αφορά τη Β’ Φάση (Ολοκλήρωση) της κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και αγωγών μεταφοράς στη Χώρας της Άνδρου, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 2.809.738,89 ευρώ. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Άνδρου, ενώ η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2020.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει 4 υποέργα:
Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
Θα ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο 29% του υποέργου περιλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Α για τον διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται:
Εργασίες 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με μονάδα ασβεστοποίησης-υγιειονοποίησης και ξηραντήριο ιλύος, καθώς και τέσσερις επιπλέον μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας. Εργασίες 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για έξι επιπλέον μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.
Υποέργο 2: ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Θα ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο 90,72% του υποέργου που αφορά στη σύνδεση της ΕΕΛ με τη ΔΕΗ.
Υποέργο 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Θα ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο 54,80% του φυσικού αντικειμένου του Τεχνικού Συμβούλου.
Υποέργο 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥ
Κατασκευή υπολειπομενων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσσαριάς και Λειβαδίων Δ.Ε. Άνδρου και έργων μεταφοράς τους στην ΕΕΛ Χώρας Άνδρου. Περιλαμβάνει την κατασκευή 1,48Km βαρυτικών αγωγών διαμέτρων Φ200 και Φ250 (τα 0,89km στην Μεσσαριά κια τα 0,59km στα Λειβάδια), ενός αντλιοστασίου ακαθάρτων (στα Λειβάδια) μετά του καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ125 και μήκους 0,96Km.
Μπορείτε να δείτε το επίσημο κείμενο της πράξης που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ εδώ