Τα νοικοκυριά αντιπροσώπευαν το 27,0% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ το 2020, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτή της κατανάλωσης ενέργειας καλύπτεται από το φυσικό αέριο (31,7%) και την ηλεκτρική ενέργεια (24,8%). Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 20,3%, ακολουθούμενες από το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου (12,3%) και την παραγόμενη θερμότητα (8,2%). Ένα μικρό ποσοστό (2,7%) εξακολουθεί να καλύπτεται από προϊόντα άνθρακα (στερεά καύσιμα).
Κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά ανά τύπο τελικής χρήσης
Στην ΕΕ, η κύρια χρήση ενέργειας από τα νοικοκυριά είναι για τη θέρμανση των σπιτιών τους (62,8% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τομέα). Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για το φωτισμό και τις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές αντιπροσωπεύει το 14,5% (εξαιρείται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία των κύριων συστημάτων θέρμανσης, ψύξης ή μαγειρέματος), ενώ το ποσοστό που χρησιμοποιείται για θέρμανση νερού είναι ελαφρώς υψηλότερο, αντιπροσωπεύοντας 15,1%.

Οι κύριες συσκευές παρασκευής φαγητού απαιτούν το 6,1% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά, ενώ η ψύξη χώρου και οι άλλες τελικές χρήσεις καλύπτουν το 0,4% και το 1,0% αντίστοιχα. Η θέρμανση του χώρου και του νερού αντιπροσωπεύει συνεπώς το 77,9% της τελικής ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά.
Περισσότερο από 50 % βασίστηκαν στο φυσικό αέριο για την κάλυψη των αναγκών τους στον οικιστικό τομέα η Ολλανδία (67,9 %), το Λουξεμβούργο (52,1 %), η Ιταλία (52,0 %) και η Ουγγαρία (50,7 %).

Η Μάλτα (72,0 %) και η Σουηδία (50,8 %) βασίζονται κυρίως στην ηλεκτρική ενέργεια. Η Κροατία (46,0 %), η Εσθονία (42,0 %) και η Σλοβενία (41,6 %) χρησιμοποιούν κυρίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιοκαύσιμα. Τα νοικοκυριά στην Ιρλανδία προμηθεύονταν το 43,0 % της ενέργειάς τους από προϊόντα πετρελαίου, ενώ στην Πολωνία προμηθεύονταν το 24,6 % της ενέργειάς τους από στερεά καύσιμα.

Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα βασίστηκαν κατά 35% στον ηλεκτρικό ρεύμα, κατά 30% στο πετρέλαιο και άλλα παράγωγά του, κατά 23,4% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά 10,3% στο φυσικό αέριο.

Πηγή: ot.gr