Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμός Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) ανακήρυξε την Ηλέκτωρ προσωρινό ανάδοχο για τις εργασίες διαμόρφωσης κυττάρων της β’ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής.

Σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή Σκαλιστήρι του δήμου Φυλής, σε έκταση 105 στρεμμάτων. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε € 4,9 εκατ.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η Αναθέτουσα Αρχή ασκώντας το δικαίωμα της πρόσκλησης να διαπραγματευτεί έτι περαιτέρω τους όρους της σύμβασης και δη την προσφερόμενη τιμή, προσκαλεί τον προσωρινό μειοδότη, όπως υποβάλει επιπλέον έκπτωση στην ήδη προσφερόμενη. Η εν λόγω πρόσθετη έκπτωση θα δοθεί σε κλειστό φάκελο προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας, η οποία θα το λάβει υπόψη της στην κατακύρωση του αποτελέσματος.