Οι καθετοποιημένοι προμηθευτές δεν θα πρέπει να προσφέρουν στους πελάτες τους στη μέση και υψηλή τάση τιμολόγια ρεύματος με ρήτρα αναπροσαρμογής βασισμένη αποκλειστικά στην χονδρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτό επισημαίνει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) στην τοποθέτησή της, επί της διαβούλευση της ΡΑΕ για τις αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος. Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, είναι επιβεβλημένο οι προσφορές των προμηθευτών, εφόσον αυτό τους ζητηθεί, να συμπεριλαμβάνουν εναλλακτικά ρήτρα αναπροσαρμογής με δείκτη αναφοράς αφενός την τιμή ΤΤF, καλύπτοντας το ρίσκο της τιμής του φυσικού αερίου, και αφετέρου την τιμή των δικαιωμάτων ρύπων, καλύπτοντας το ρίσκο της τιμής των CO₂.
Παράλληλα, η ΕΒΙΚΕΝ τάσσεται υπέρ της εισαγωγής πλαφόν στην προσαύξηση που μπορεί να προκαλέσει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Έτσι, δηλώνει θετική στο να τεθεί όριο μεταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής κατά μέγιστο +/-30%.
Στην τοποθέτησή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η αγορά προμήθειας χαρακτήριζε από την έλλειψη συνθηκών στοιχειώδους ανταγωνισμού, με κύρια ευθύνη των καθετοποιημένων προμηθευτών, κυρίως των ιδιωτών, με εναρμονισμένες πρακτικές που κατατείνουν στην παγίωση της μεταφοράς στα τιμολόγια του 100% του ρίσκου των τιμών της αγοράς επόμενης ημέρας και των χρεώσεων της αγοράς εξισορρόπησης στους πελάτες τους.
Εκτόξευση των τιμών
Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την αλλαγή πολιτικής στα τιμολόγια των καθετοποιημένων προμηθευτών, που σημειώθηκε μετά το πρώτο τρίμηνο, τους 2 τελευταίους μήνες ακολούθησε εκτόξευση των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας έως και 185 Ευρώ/Μwh, επιβάρυνση, η οποία έχει μετακυλιστεί, στο σύνολό της, στους καταναλωτές της μέσης και υψηλής τάσης.
Έτσι, η ΕΒΙΚΕΝ εκτιμά ότι η διαβούλευση δεν περιορίζεται μόνο στα τιμολόγια χαμηλής τάσης, αλλά επεκτείνεται και στα τιμολόγια και των υπόλοιπων κατηγοριών καταναλωτών, για τα οποία πλέον η προβλεπόμενη από τον Κώδικα διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών βάσει της καμπύλης φορτίου του πελάτη, έχει καταστεί μια απλή προσχηματική διαδικασία, λόγω της άρνησης των καθετοποιημένων προμηθευτών να συμπεριλαμβάνουν στις προσφορές τους εναλλακτικούς δείκτες, πέραν αυτού του κόστους της αγοράς.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι στις προσφορές όλων των προμηθευτών δεν υπάρχουν εκπτώσεις για μετατόπιση φορτίου εκτός της ζώνης αιχμής (18.00-23.00) ή γενικότερα αμοιβής παροχής υπηρεσιών ζήτησης φορτίου στην αγορά επόμενης ημέρας είτε στην ενδο-ημερήσια αγορά, γεγονός το οποίο ενισχύει τη διαπίστωση της Ένωσης για την έλλειψη ενδιαφέροντος για  την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά, λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων.

Γράφει ο Κώστας Δεληγιάννης – Πηγή: insider.gr