Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έργων, συνολικού προϋπολογισμού 3,9 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σε δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Πρόκειται για έργα στα οποία δικαιούχοι είναι οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, όπου προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν δράσεις προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης και ανάπτυξης συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων.
Οι δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής και Εθνικών Πόρων, μέσω της σχετικής εκχώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις έως και τις 13 Ιουλίου.
Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων) αποτελεί μια σημαντική δράση για την επίτευξη των στόχων που θέτει το Νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) και τα τοπικά σχέδια των Δήμων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής Νομοθεσίας, προϋποθέτουν μια σταδιακή στροφή της διαχείρισης αποβλήτων προς μία νέα κατεύθυνση, η οποία σηματοδοτείται από ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων, σημαντική βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής και σταδιακή προσέγγιση σε μία πιο βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Σύνταξη: Αντώνης Μαυρίδης – Πηγή: www.ert.gr