Δημοσιεύθηκε χθες στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η απόφαση της ΡΑΕ που αφορά στις κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον ν. 4425/2016, ως ισχύει.
Αναλυτικά, η απόφαση συμπεριλαμβάνει τα εξής:
«Ι. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 6 παρ. 2 του ν. 4425/2016 και 32 του ν. 4001/2011, ως ισχύουν σχετικά με την έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων για την κατάρτιση των Κανονισμών και Κωδίκων που προβλέπονται στον ανωτέρω Ν. 4425/2016:
Α. ΑΓΟΡΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας έχουν οι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, (κάτοχοι άδειας παραγωγής ή σχετικής εξαίρεσης), οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (κάτοχοι άδειας προμήθειας), οι Έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας (κάτοχοι άδειας εμπορίας), οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, κατόπιν της εγγραφής τους στο σχετικό μητρώο συμμετεχόντων που τηρεί ο ΟΔΑΗΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία συμμετοχής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, τα οποία θα καθοριστούν στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 10 και στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4425/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Η σύζευξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας συνεπάγεται ενιαία επίλυση της αγοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, θα γίνεται έμμεση κατανομή (implicit allocation) της ημερήσιας μεταφορικής ικανότητας στις διασυνδέσεις, μέσω σύζευξης των Αγορών Επόμενης Ημέρας των Ευρωπαϊκών χωρών. Η ημερήσια μεταφορική ικανότητα των διασυνδέσεων υποβάλλεται καθημερινά στον ΟΔΑΗΕ από τον Φορέα Συντονισμένου Υπολογισμού Δυναμικότητας (Coordinated Capacity Calculator, CCC) ή τον Διαχειριστή του Συστήματος. Η Αγορά Επόμενης Ημέρας θα επιλύεται μέσω του αλγορίθμου Euphemia, αρχικά μόνο για την εσωτερική αγορά (isolated mode) και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η σύζευξη με τις λοιπές Ευρωπαϊκές αγορές. Η λειτουργία του Ελληνικού Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) με τη συν- βελτιστοποίηση ενέργειας και εφεδρειών θα παύσει με την έναρξη επίλυσης της εσωτερικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας μέσω του Euphemia με ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
 3. Οι εντολές συναλλαγών για προσφορά πώλησης και δήλωση ζήτησης θα υποβάλλονται ανά μονάδα στην περίπτωση των Παραγωγών και ανά Ζώνη Προσφορών ή σύνορο για τους υπολοίπους. Ειδικώς, οι εντολές συναλλαγών για έγχυση ΑΠΕ και για τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης δύνανται να υποβάλλονται ανά χαρτοφυλάκιο, ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή/και κατηγορίας σταθμών ΑΠΕ, και ανά ζώνη φορτίου. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης υποβάλλουν εντολές διακριτά για πώληση και αγορά. Οι εντολές πώλησης των Παραγωγών οφείλουν να εξαντλούν το υπόλοιπο της διαθέσιμης ισχύος των μονάδων τους, που δεν έχει δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας και που έχουν συναφθεί εντός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής, ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης. Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας είναι δυνατή η υποβολή απλών και σύνθετων εντολών συναλλαγών.
 4. Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, έχει εκδοθεί η απόφαση 4/2017 του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών («ACER») με την οποία έχει οριστεί ανώτατο και κατώτατο όριο της τιμής Εκκαθάρισης των Εντολών Συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης, οι ΟΔΑΗΕ θα εφαρμόσουν τα όρια αυτά για όλες τις Ζώνες Προσφορών που συμμετέχουν στην συζευγμένη Αγορά Επόμενης Ημέρας αμέσως μετά την εφαρμογή της λειτουργίας του Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών («Market Coupling Operator») σε συμφωνία με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.
Λαμβάνοντας υπόψιν την ανωτέρω απόφαση του ACER, με απόφαση ΡΑΕ κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, δύνανται να οριστούν το ανώτατο και κατώτατο όριο της τιμής των Εντολών Συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Με την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, όσον αφορά στις Θερμικές και Υδροηλεκτρικές Μονάδες, ως κατώτατο όριο της τιμής των Εντολών Συναλλαγών τους δεν εφαρμόζεται το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος κάθε Θερμικής Μονάδας και το Μεταβλητό Κόστος κάθε Υδροηλεκτρικής Μονάδας αντίστοιχα.
 1. Οι ποσότητες που εκκαθαρίζονται από τους Συμμετέχοντες δυνάμει συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας και που έχουν συναφθεί εντός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής, ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, υποβάλλονται στο σύστημα δήλωσης προγραμμάτων, το οποίο λειτουργεί ο ΟΔΑΗΕ (Νemo Registration & Nomination Platform):
α) από το Φορέα Εκκαθάρισης των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που έχουν συναφθεί εντός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, και
β) από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες, με συγκεκριμένους κανόνες, στην περίπτωση συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που έχουν συναφθεί διμερώς εκτός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί με τον Φορέα Εκκαθάρισης των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων η παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
 1. Στην πλατφόρμα αυτή, το απόγευμα κάθε ημέρας D-2, υπολογίζονται οι καθαρές θέσεις (Net Delivery Positions – NDPs) των Συμμετεχόντων συνολικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας και που έχουν συναφθεί εντός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής, ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, για όλες τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D.
 2. Το αργότερο μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων χρήσης στο πλαίσιο της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D (δηλαδή εντός της D-1), οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν δηλώσεις χρήσης στο σύστημα δήλωσης προγραμμάτων, το οποίο λειτουργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος (TSO Nomination Platform) για τα μακροχρόνια δικαιώματα μεταφοράς ανά ζώνη ή σύνορο.
Το αργότερο μέχρι την έναρξη της προθεσμίας επικύρωσης εντολών συναλλαγών στο πλαίσιο της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την ημέρα κατανομής D (δηλαδή εντός της D-1), οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν στο σύστημα δήλωσης προγραμμάτων, το οποίο λειτουργεί ο ΟΔΑΗΕ (Νemo Registration & Nomination Platform) δηλώσεις χρήσης για την κατανομή (allocation) των καθαρών θέσεών τους (NDPs):
α) ανά μονάδα παραγωγής ή σύνορο (σε περίπτωση χρήσης μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς για εισαγωγές ή για τα μη συζευγμένα σύνορα) για τις πωληθείσες ποσότητες ενέργειας, και
β) ανά ζώνη ή σύνορο (σε περίπτωση χρήσης μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς για εξαγωγές ή για τα μη συζευγμένα σύνορα) για τις αγορασθείσες ποσότητες ενέργειας.
 1. Η εξειδίκευση των επιμέρους διαδικασιών και υποχρεώσεων των μερών, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7, και αφορούν στην εξασφάλιση του φυσικού διακανονισμού, θα προβλεφθεί στους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Φορέα Εκκαθάρισης και στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
 2. Ο ΟΔΑΗΕ διενεργεί έλεγχο των εντολών πώλησης πριν από την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.
Στον έλεγχο αυτό περιλαμβάνεται:
α) Έλεγχος ότι το άθροισμα της εντολής πώλησης που υποβλήθηκε στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας και που έχουν συναφθεί εντός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής, ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, καλύπτει και δεν υπερβαίνει τη μέγιστη δυνατότητα παραγωγής («max margin») κάθε μονάδας παραγωγής.
β) Έλεγχοι («PTR-NDP margins») σχετικά με τη μέγιστη δυνατή χρήση μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς για την κάλυψη των ποσοτήτων Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας και που έχουν συναφθεί εντός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής, ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης (καθαρών θέσεων) κατά τη δήλωση χρήσης τους από τους Συμμετέχοντες.
Επιπροσθέτως, ο ΟΔΑΗΕ μετά από την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, διενεργεί έλεγχο των εντολών αγοράς ως προς την τήρηση του ανώτατου ποσοστού συναλλαγών μέσω Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας και που έχουν συναφθεί εντός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής, ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης για τους Συμμετέχοντες ανά χαρτοφυλάκιο προμήθειας.
 1. Ο ΟΔΑΗΕ υποβάλλει ωριαίες Εντολές με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης (Priority Price-Taking Orders) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, εκ μέρους των Συμμετεχόντων, για τη φυσική εκπλήρωση των ποσοτήτων Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας και που έχουν συναφθεί εντός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής, ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης.
 2. Μετά την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ο ΟΔΑΗΕ υποβάλλει στον Διαχειριστή του Συστήματος τις τελικές θέσεις των Συμμετεχόντων, τις Τιμές Εκκαθάρισης Αγοράς ανά Ζώνη Προσφορών και τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας εισαγωγών και εξαγωγών που έχουν γίνει αποδεκτές εντός και μεταξύ των Ζωνών Προσφοράς για τα συζευγμένα σύνορα και τις ποσότητες ενέργειας εισαγωγών και εξαγωγών που έχουν γίνει αποδεκτές για τα μη-συζευγμένα σύνορα, ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και διενεργεί τις σχετικές Εκκαθαρίσεις.
Επιπροσθέτως, στο σύστημα δήλωσης προγραμμάτων, το οποίο λειτουργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος (TSO Nomination Platform) υποβάλλονται οι δηλώσεις χρήσης για τα βραχυχρόνια δικαιώματα μεταφοράς για τα μη συζευγμένα σύνορα για εισαγωγές και εξαγωγές, καθώς και το πρόγραμμα ανταλλαγών που προκύπτει από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας για εισαγωγές και εξαγωγές.
 1. Κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 4425/2016, το Χρηματιστήριο Ενέργειας εντοπίζει, μέσω της παρακολούθησης των συναλλαγών που καταρτίζονται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, και αναφέρει στη ΡΑΕ τις σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του Κανονισμού του, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς. Επιπροσθέτως, το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στην Αρχή κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστήματα του ή μέσω αυτών.
Β. ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ
 1. Στην Ενδοημερήσια Αγορά (Intra-Day market), οι Συμμετέχοντες δύνανται να προβαίνουν σε συναλλαγές προκειμένου να διορθώσουν τη θέση τους από τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η συμμετοχή στην αγορά αυτή είναι προαιρετική.
 2. H εξέλιξη υλοποίησης της Ελληνικής Ενδοημερήσιας Aγοράς έχει ως ακολούθως:
α) Σε πρώτο στάδιο, εφαρμογή ενδο-ημερήσιων δημοπρασιών (intra-day sessions) με διαδοχικές εκκαθαρίσεις κατά τις ημέρες D-1 και D για την εσωτερική αγορά ενέργειας ή/ και σε περιφερειακό επίπεδο με τις γειτονικές αγορές.
β) Σε επόμενo στάδιo, εφαρμογή συνεχών ενδο-ημερήσιων συναλλαγών (continuous intraday trading) σε συνδυασμό ή όχι με τις ενδο-ημερήσιες δημοπρασίες στο πλαίσιο της σύζευξης των Ευρωπαϊκών αγορών.
 1. Ο Φορέας Συντονισμένου Υπολογισμού Δυναμικότητας (Coordinated Capacity Calculator, CCC) ή ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει την εκάστοτε διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς των διασυνδέσεων για τις ενδο-ημερήσιες δημοπρασίες στον ΟΔΑΗΕ και για τις συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές στον φορέα επίλυσης της συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, μετά την επίλυση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού, αποστέλλει στον ΟΔΑΗΕ τις ποσότητες εφεδρείας (Ισχύος Εξισορρόπησης) που έχουν κατανεμηθεί στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.
 2. Για τη συμμετοχή τους στην Ενδοημερήσια Αγορά, οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν εντολές συναλλαγών ανά μονάδα στην περίπτωση των Παραγωγών και ανά Ζώνη Προσφορών ή σύνορο για τους υπολοίπους. Ειδικώς οι εντολές συναλλαγών για έγχυση ΑΠΕ και για τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης δύνανται να υποβάλλονται ανά χαρτοφυλάκιο, ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή/και κατηγορίας σταθμών ΑΠΕ, και ανά ζώνη φορτίου. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης υποβάλουν εντολές διακριτά για πώληση και αγορά. Στην Ενδοημερήσια Αγορά είναι δυνατή η υποβολή απλών εντολών συναλλαγών, η οποία σε κάθε περίπτωση θα διαμορφώνεται από την εφαρμογή του τύπου των ενδοημερήσιων συναλλαγών, ως αναλύεται υπό 2 ανωτέρω.
 3. Οι δηλώσεις των Συμμετεχόντων ελέγχονται από τον ΟΔΑΗΕ:
α) ως προς την ορθότητά τους, ιδίως σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των μονάδων, καθώς και εάν αντιστοιχούν στις ποσότητες που συναλλάχθηκαν συνολικά από κάθε Συμμετέχοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές θέσεις από όλες τις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και
β) ως προς τη συμβατότητα τους, με την ικανότητα έγχυσης ή απομάστευσης των σημείων που αναφέρονται και τη συμμόρφωσή τους με τις ποσότητες εφεδρείας που έχουν ήδη δεσμευτεί να παρέχουν οι μονάδες παραγωγής κατά τη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (Integrated Scheduling Process, ISP), όπως αυτά καθορίζονται και αποστέλλονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος.
 1. Στην περίπτωση των ενδοημερήσιων δημοπρασιών, μετά την επίλυσή τους, ο ΟΔΑΗΕ υποβάλλει στον Διαχειριστή του Συστήματος τις τελικές θέσεις των Συμμετεχόντων, τις Τιμές Εκκαθάρισης Αγοράς ανά Ζώνη Προσφορών και τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας εισαγωγών και εξαγωγών που έχουν γίνει αποδεκτές εντός και μεταξύ των Ζωνών Προσφοράς για τα συζευγμένα σύνορα και τις ποσότητες ενέργειας εισαγωγών και εξαγωγών που έχουν γίνει αποδεκτές για τα μη-συζευγμένα σύνορα, ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και διενεργεί τις σχετικές Εκκαθαρίσεις. Η εκκαθάριση της Ενδοημερήσιας Αγοράς θα διαφοροποιείται στις περιπτώσεις εφαρμογής ενδο-ημερήσιων δημοπρασιών (intra-day sessions) ή συνεχών ενδο- ημερήσιων συναλλαγών (continuous intra-day trading), με αποζημίωση βάσει της οριακής τιμής (marginal pricing) και της τιμής της Εντολής Συναλλαγής (pay-as-bid), αντίστοιχα
 2. Στην περίπτωση των συνεχών ενδο-ημερήσιων συναλλαγών, μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων, ο ΟΔΑΗΕ υποβάλλει στον Διαχειριστή του Συστήματος τις τελικές θέσεις των Συμμετεχόντων και τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας εισαγωγών και εξαγωγών που έχουν γίνει αποδεκτές εντός και μεταξύ των Ζωνών Προσφοράς για τα συζευγμένα σύνορα, ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και διενεργεί τις σχετικές Εκκαθαρίσεις.
 3. Μετά την επίλυση της Ενδοημερήσιας Αγοράς, στο σύστημα δήλωσης προγραμμάτων, το οποίο λειτουργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος (TSO Nomination Platform) υποβάλλονται οι δηλώσεις χρήσης για τα προγράμματα ανταλλαγών που προκύπτουν από τις ενδο-ημερήσιες δημοπρασίες για εισαγωγές και εξαγωγές και για τα προγράμματα ανταλλαγών που προκύπτουν κατά την συνεχή ενδοημερήσια σύζευξη για εισαγωγές και εξαγωγές.
 4. Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, έχει εκδοθεί η απόφαση 5/2017 του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών («ACER») με την οποία έχει οριστεί ανώτατο και κατώτατο όριο της τιμής Εκκαθάρισης των Εντολών Συναλλαγών στην Ενδοημερήσια Αγορά. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης, οι ΟΔΑΗΕ θα εφαρμόσουν τα όρια αυτά για όλες τις Ζώνες Προσφορών που συμμετέχουν στην συζευγμένη Ενδοημερήσια Αγορά αμέσως μετά την εφαρμογή της λειτουργίας του Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών («Market Coupling Operator») σε συμφωνία με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.
Λαμβάνοντας υπόψιν την ανωτέρω απόφαση του ACER, με απόφαση ΡΑΕ κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, δύνανται να οριστούν το ανώτατο και κατώτατο όριο της τιμής των Εντολών Συναλλαγών στην Ενδοημερήσια Αγορά.
Γ. ΑΓΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7 εδάφιο Γ του ν. 4425/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η δημιουργία Αγοράς Ισχύος Εξισορρόπησης (Balancing Capacity Market) με την υποβολή σχετικών προσφορών για την εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης (Balancing Energy Market), με προσφορές, για αύξηση ή μείωση της εγχεόμενης ή απορροφούμενης ενέργειας, από τους Συμμετέχοντες στον Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος ορίζεται ως αρμόδιος για τη διαχείριση των εν λόγω Αγορών και για την εξισορρόπηση του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης έχουν οι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, (κάτοχοι άδειας παραγωγής ή σχετικής εξαίρεσης), οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (κάτοχοι άδειας προμήθειας), οι Έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας (κάτοχοι άδειας εμπορίας), οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, καθώς και μεμονωμένοι Καταναλωτές στο πλαίσιο της Διαχείρισης Ζήτησης, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης (prequalification) και εγγραφής τους στο σχετικό μητρώο συμμετεχόντων που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος, όπως εξειδικεύεται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η λήψη υπηρεσιών εξισορρόπησης θα γίνεται με δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο και ότι δεν θα υπάρχουν εμπόδια για την είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκολύνεται η συμμετοχή της ζήτησης και των ΑΠΕ και να εξασφαλίζεται ότι μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης
 3. Η συμμετοχή στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης από τις επιλέξιμες μονάδες παραγωγής καθίσταται υποχρεωτική για το σύνολο της διαθεσιμότητάς τους, βάσει του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Λεπτομέρειες αναφορικά με την επιλεξιμότητα αυτών θα καθοριστούν στον εν λόγω Κανονισμό.
 4. Μέχρι τη συμμετοχή στις κοινές ευρωπαϊκές πλατφόρμες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, εφεξής Ευρωπαϊκός Κανονισμός Εξισορρόπησης (Guideline on Electricity Balancing), θα υλοποιηθεί τοπική Αγορά Εξισορρόπησης, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Κανονισμού, όπως αυτές θα εξειδικευτούν με τις προτάσεις σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται από αυτόν και σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα για την εφαρμογή τους, όπως οι τελευταίες εγκρίνονται από τις οικείες ρυθμιστικές αρχές.
 5. Στον νέο σχεδιασμό, η Αγορά Εξισορρόπησης βασίζεται στη βασική αρχή του κεντρικού προγραμματισμού και κατανομής, ήτοι κεντρικού καταμερισμού, όπου ο προγραμματισμός διενεργείται και Εντολές Κατανομής εκδίδονται ανά μονάδα (unit based central dispatching model). Στο πλαίσιο αυτό, διενεργείται διακριτά η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ, Integrated Scheduling Process), η οποία συνιστά συν-βελτιστοποίηση ενέργειας εξισορρόπησης (balancing energy) και ισχύος εξισορρόπησης (balancing capacity), όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 4425/2016. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται διαδοχικά, ξεκινώντας από την ημέρα D-1 κατόπιν της επίλυσης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, και συνεχίζοντας με μία σειρά από διαδοχικές επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας D-1 και της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, προκειμένου:
α) να κατανείμει τις απαραίτητες εφεδρείες (Ισχύς Εξισορρόπησης) στους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης,
β) να παράξει το πρόγραμμα ένταξης των μονάδων παραγωγής (unit commitment),
γ) να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διευθέτηση προβλεπόμενων ανισορροπιών του Συστήματος, και
δ) να παράξει ενδεικτικά προγράμματα παραγωγής, τα οποία μετέπειτα δύνανται να αναπροσαρμοστούν, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, με τη συμμετοχή των παραγωγών στην Ενδοημερήσια Αγορά. Για συγκεκριμένες Περιόδους Κατανομής, τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού μπορεί να είναι δεσμευτικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.
 1. Μετά την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Day ahead Market) ο ΟΔΑΗΕ υποβάλλει, βάσει χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, στον Διαχειριστή του Συστήματος τις καθαρές θέσεις των Συμμετεχόντων.
Ομοίως, κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης της Ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς, μετά από κάθε ενδο-ημερήσια δημοπρασία (intra-day session) ο ΟΔΑΗΕ υποβάλλει, βάσει χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, στον Διαχειριστή του Συστήματος τις καθαρές θέσεις των Συμμετεχόντων, όπως προέκυψαν από τις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Κατά το δεύτερο στάδιο υλοποίησης της Ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς, δηλαδή κατά την εφαρμογή συνεχών ενδο- ημερήσιων συναλλαγών, ο ΟΔΑΗΕ υποβάλλει στον Διαχειριστή του Συστήματος τις καθαρές θέσεις των Συμμετεχόντων βάσει χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.
 1. Οι προσφορές των Συμμετεχόντων για ανοδική/καθοδική ισχύ εξισορρόπησης και ανοδική/καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης στην Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού και στην Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας υποβάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού επιτρέπεται να τροποποιηθούν στην Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας μόνο στην περίπτωση υποβολής «βελτιωμένων τιμών». Με τον όρο «βελτιωμένες τιμές» εννοούνται οι μικρότερες τιμές για προσφορές ανοδικής ενέργειας εξισορρόπησης και οι μεγαλύτερες τιμές για προσφορές καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης.
 2. Για την εκτέλεση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού η ημέρα χωρίζεται σε επιμέρους χρονικά διαστήματα που ονομάζονται Περίοδοι Κατανομής. Η Περίοδος Κατανομής θα είναι μικρότερη ή ίση της μίας ώρας (60 λεπτά). Από την επίλυση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού προκύπτουν οι τιμές των προϊόντων Ισχύος Εξισορρόπησης (εφεδρειών). Η τιμολόγηση της Ισχύος Εξισορρόπησης δύναται να βασίζεται στην αρχή της οριακής τιμολόγησης ή στην τιμολόγηση βάσει προσφοράς όπως θα καθοριστεί στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. Η εκκαθάριση για την Ισχύ Εξισορρόπησης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού και την πραγματική διαθεσιμότητα των εφεδρειών από τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
 3. Αναφορικά με τα προϊόντα Εξισορρόπησης Ενέργειας και Ισχύος, αυτά σε πρώτη φάση θα καθοριστούν στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. Στη δεύτερη φάση υλοποίησης της Αγοράς θα αντικατασταθούν από τα τυποποιημένα προϊόντα (standard products) όπως αυτά θα οριστούν από κοινού από όλους τους Διαχειριστές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Εξισορρόπησης. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια του Συστήματος, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και ιδιότυπα προϊόντα εξισορρόπησης (specific products), σύμφωνα με το άρθρο 26 του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Κανονισμού Εξισορρόπησης.
 4. Αναφορικά με την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης (Balancing Energy Market), αυτή υιοθετεί τις αποφάσεις ένταξης (unit commitment) των μονάδων παραγωγής από την ανωτέρω Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού. Τα προϊόντα εξισορρόπησης ενέργειας που θα χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για να προμηθεύεται την απαραίτητη ανοδική ή/και καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης και να εξισορροπεί εγχύσεις και απορροφήσεις σε πραγματικό χρόνο θα είναι τουλάχιστον δύο και θα συμπεριλαμβάνουν ένα προϊόν Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση (manual Frequency Restoration Reserve – mFRR) και ένα προϊόν Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (automatic Frequency Restoration Reserve – aFRR). Ο Διαχειριστής μπορεί να εξετάσει τη χρήση και άλλων προϊόντων, όπως για παράδειγμα αυτό που σχεδιάζεται στο project TERRE, δηλαδή προϊόν Εφεδρείας Αντικατάστασης (Replacement Reserve – RR), προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της Αγοράς Εξισορρόπησης. Σύμφωνα με την ειδική εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 11 περ. ε του ν. 4425/2016, οι ορισμοί και οι προδιαγραφές των προϊόντων εξισορρόπησης, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των τιμών για την αποζημίωση κάθε υπηρεσίας και προϊόντος, θα καθοριστούν στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. Σε κάθε περίπτωση, θα ληφθούν υπόψη οι ειδικότερες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Εξισορρόπησης.
 5. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλουν προσφορές ανοδικής/καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού, οι οποίες μετατρέπονται κατάλληλα από τον Διαχειριστή για την χρήση τους στην Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας, εφόσον δεν υποβληθούν νέες βελτιωμένες προσφορές από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
 6. Η τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση βασίζεται στην αρχή της οριακής τιμολόγησης (marginal pricing). Οι προσφορές ενέργειας που ενεργοποιούνται για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης ενέργειας (π.χ. redispatching) τιμολογούνται βάσει της τιμής προσφοράς τους (pay-as-bid) και δεν ορίζουν την οριακή τιμή εξισορρόπησης ενέργειας Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση. Στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται οι σκοποί ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης. Η ενέργεια εξισορρόπησης που θα εκκαθαριστεί μπορεί να υπολογίζεται βάσει μετρήσεων ή/και της εντολής ενεργοποίησης. Η εκκαθάριση της Ενέργειας Εξισορρόπησης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση γίνεται για περίοδο που μπορεί να είναι μικρότερη ή ίση με την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.
 7. Κατά τη λειτουργία της τοπικής Αγοράς Εξισορρόπησης, η τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση δύναται να βασίζεται στην αρχή της οριακής τιμολόγησης ή στην τιμολόγηση βάσει προσφοράς, όπως θα καθοριστεί στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. Η εκκαθάριση της Ενέργειας Εξισορρόπησης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση γίνεται για περίοδο που μπορεί να είναι μικρότερη ή ίση με την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.
 8. Η εκκαθάριση των Αποκλίσεων πρέπει να:
παρέχει τα κατάλληλα οικονομικά σήματα ανάλογα με την κατάσταση ισορροπίας του Συστήματος,
δίνει κίνητρο στους Συμμετέχοντες να βοηθούν στην εξισορρόπηση του Συστήματος,
δίνει κίνητρο στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να προσφέρουν και να παραδίδουν τις υπηρεσίες τους στον Διαχειριστή του Συστήματος,
προάγει τον ανταγωνισμό μεταξύ των Συμμετεχόντων, και
εξασφαλίζει την ουδετερότητα του Διαχειριστή του Συστήματος ως προς το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
Η Περίοδος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (Imbalance Settlement Period) ισούται με 15 λεπτά
ΙΙ. Την κατάργηση της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθ. 67/2017 (ΦΕΚ Β’ 774/13.03.2017) «Κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους Διαχειριστές για την κατάρτιση των Κωδίκων των Αγορών που προβλέπονται στον ν. 4425/2016 για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».
ΙΙΙ. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και στην εταιρεία με την επωνυμία “ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ” και με διακριτικό τίτλο “ΛΑΓΗΕ ΑΕ” για τις σχετικές τους ενέργειες.
ΙV. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)».

Δείτε την απόφαση της ΡΑΕ, εδώ