Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου, εκτός σχεδίου ΤΚ Γραμμενίτσας ΔΕ Αρταίων ΠΕ Άρτας».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €185.000. 
Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι:
  1. Αποξηλώσεις –Καθαιρέσεις.
  2. Εργασίες Επενδύσεων – Επιστρώσεων.
  3. Εργασίες θερμοπρόσοψης κελύφους στην εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία καθώς και στα κιγκλιδώματα.
  4. Εργασίες Κατασκευαστικές Μεταλλικές – Αλουμινίου.
  5. Εργασίες Ηλεκτρολογικές στον χώρου του ΚΥΤ.
  6. Εργασίες Ολικής ανακαίνισης του χώρου υγιεινής (WC).
  7. Εργασίες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον χώρο υγιεινής (WC).
  8. Εργασίες Υδραυλικών εγκαταστάσεων στον χώρο υγιεινής (WC).
  9. Μονωτικές Εργασίες.