Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο ΕΣΠΑ εντάσσεται, το έργο κατασκευής εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ περιοχής Κοζάνης, με συνολικό προϋπολογισμό 532.520,33 ευρώ.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων για τη σύνδεση του οικισμού Κρόκου του Δήμου Κοζάνης με την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Κοζάνης. Συγκεκριμένα η πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων, το οποίο περιλαμβάνει αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων, αγωγό διασύνδεσης του κεντρικού φρεατίου συλλογής ακαθάρτων στο αντλιοστάσιο και καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο έως τον υφιστάμενο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Κοζάνης, πριν την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η ΔΕΥΑ Κοζάνης ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 14/09/2020.