Η ΡΑΕ προχώρησε στην προκήρυξη Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με αντικείμενο: «Συμβουλευτική υποστήριξη…

Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις για Βεβαιώσεις Παραγωγού Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΡΑΕ: Ενημερώνονται οι κάτοχοι μη ενεργών εξαιρούμενων σταθμών ότι…

Τις απόψεις της για τον κανονισμό της ΡΑΕ σχετικά με τις Σημαντικές Βιομηχανίες που περιλαμβάνονται στο έκτακτο σχέδιο δράσης της Αρχής υπέβαλε η ΔΕΔΑ. Αναλυτικότερα,…

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-341472/01.12.2022) για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης…

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τον ENTSO-e, η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για μεθοδολογία υπολογισμού διαζωνικής δυναμικότητας Ελλάδας- Ιταλίας, για την ανταλλαγή…

Σε συνέχεια πληθώρας ερωτημάτων σχετικά με τους Εν Λειτουργία Εξαιρούμενους Σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και την έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου, σύμφωνα με την παράγραφο 9…