Η ΡΑΕ προχώρησε στην προκήρυξη Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με αντικείμενο: «Συμβουλευτική υποστήριξη…

Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις για Βεβαιώσεις Παραγωγού Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΡΑΕ: Ενημερώνονται οι κάτοχοι μη ενεργών εξαιρούμενων σταθμών ότι…

Τις απόψεις της για τον κανονισμό της ΡΑΕ σχετικά με τις Σημαντικές Βιομηχανίες που περιλαμβάνονται στο έκτακτο σχέδιο δράσης της Αρχής υπέβαλε η ΔΕΔΑ. Αναλυτικότερα,…

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-341472/01.12.2022) για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης…

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τον ENTSO-e, η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για μεθοδολογία υπολογισμού διαζωνικής δυναμικότητας Ελλάδας- Ιταλίας, για την ανταλλαγή…

Σε συνέχεια πληθώρας ερωτημάτων σχετικά με τους Εν Λειτουργία Εξαιρούμενους Σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και την έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου, σύμφωνα με την παράγραφο 9…

Στην έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2022-2031 του ΔΕΣΦΑ προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την σχετική απόφαση να αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Η απόφαση υπεγράφη…