Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ, τα κεντρικά γραφεία της οποίας εδρεύουν στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, προσκαλεί σύμφωνα με…

Ενδιαφέρουσες αλλαγές, σε σχέση με τις αρχικές προθέσεις που είχαν παρουσιαστεί σε σχετική ημερίδα, όσον αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τα αιολικά εισηγείται η ΡΑΕ,…

Διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων επεξεργασίας έχει προκηρύξει η ΕΥΔΑΠ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στην…

Οδηγίες υποβολής αίτησης για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης φωτοβολταϊκών σταθμών που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της Απόφασης…

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την «Εκπόνηση μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης και οριστικής μελέτης έργων οδοποιίας πρόσβασης στο αιολικό πάρκο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ισχύος 7,20MW στη…

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» με διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ, προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),…