StoRES: Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειαςΤο StoRES είναι ένα φιλόδοξο ερευνητικό έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg MED, και υλοποιείται από μια κοινοπραξία 18 ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, που προέρχονται από την περιοχή της Μεσογείου.
Το έργο StoRES επιδιώκει το σχεδιασμό μιας βέλτιστης πολιτικής που θα προωθεί την αποδοτική ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ΣΑΕ) στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμοστούν και θα εξεταστούν έξυπνες λύσεις σε πιλοτικές εγκαταστάσεις σε 5 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου.
Στόχος είναι να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των ΦΒ στο ενεργειακό μείγμα αυτών των περιοχών μέσω της επίλυσης όλων των υφιστάμενων ζητημάτων που σχετίζονται με τεχνικούς περιορισμούς, θέματα αγοράς και τιμολογιακές πολιτικές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου.
Το έργο αφορά περιφέρειες που παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες: αυτόνομα δίκτυα νησιών των οποίων η παραγωγή βασίζεται σχεδόν 100% σε ορυκτά καύσιμα και ασθενή δίκτυα αγροτικών περιοχών που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. Το έργο επικεντρώνεται σε 7 ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβενία.
Bασικοί στόχοι του Έργου
Οι περιοχές της Μεσογείου χαρακτηρίζονται ως το πλέον κατάλληλο μέρος για την ανάπτυξη ΦΒ συστημάτων. Ήδη σε αυτές τις περιοχές το κόστος της παραγόμενης ενέργειας από ΦΒ συστήματα είναι μικρότερο από τη λιανική τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (grid parity).
Μέσω του StoRES δίνεται η δυνατότητα στις περιοχές της Μεσογείου να πρωτοστατήσουν στην εξέταση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας εστιάζοντας στην ενίσχυση της ιδιοκατανάλωσης της ενέργειας που προέρχεται από ΦΒ συστήματα μέσω της χρήσης οικιακών ΣΑΕ.
Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του Έργου θα υλοποιηθούν πιλοτικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου, ώστε να εξεταστούν πιθανές λύσεις για τη βέλτιστη χρήση ΣΑΕ.
Η εγκατάσταση των ΣΑΕ παρέχει στους τελικούς καταναλωτές μια συμφέρουσα οικονομική λύση και αναμένεται να εξασφαλίσει την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου, οδηγώντας παράλληλα και στην περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Αυτή η προσπάθεια αποτελεί ορόσημο σχετικά με τη βέλτιστη λειτουργία ΦΒ συστημάτων και ΣΑΕ, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών της Μεσογείου σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Δύο βασικοί συμπληρωματικοί στόχοι του Έργου:
⇒ Η βέλτιστη διαστασιολόγηση οικιακών ΣΑΕ με στόχο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους του καταναλωτή-παραγωγού (prosumer) λαμβάνοντας υπόψη χρονικές ζώνες χρέωσης ενέργειας (time of use tariffs).
⇒ Η βέλτιστη διαστασιολόγηση κεντρικών ΣΑΕ τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά με τα οικιακά ΣΑΕ και προσφέρουν επικουρικές υπηρεσίες (π.χ. στήριξη τάσης, μείωση αρμονικών κλπ.) με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των μονάδων ΑΠΕ στα υπάρχοντα δίκτυα.
Αναμενόμενα αποτελέσματα του StoRES:
  1. Αναγνώριση θεσμικών εμποδίων σχετικά με την σύνδεση ΣΑΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο.
  2. Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας βελτιωμένης μεθόδου αύξησης της ιδιοκατανάλωσης μέσω της χρήσης ΑΠΕ και ΣΑΕ.
  3. Πιλοτικές εφαρμογές συνδυαστικής λειτουργίας ΦΒ συστημάτων και ΣΑΕ.
  4. Ανάπτυξη μιας online εφαρμογής για τον υπολογισμό της βέλτιστης διαστασιολόγησης ΦΒ συστημάτων και ΣΑΕ.
Πρόοδος έως σήμερα
Αρχικά, μελετήθηκαν οι υφιστάμενες πολιτικές και οι παράγοντες που εμποδίζουν τη διείσδυση ΣΑΕ στα υπάρχοντα δίκτυα. Η συγκεκριμένη ανάλυση κρίνεται απαραίτητη για το σχεδιασμό της βέλτιστης τεχνικής λύσης καθώς και για την υλοποίηση του λογισμικού βελτιστοποίησης.
Κατά τους 8 πρώτους μήνες του έργου, παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος: 
Εκπόνηση μελέτης συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάσταση των ΑΠΕ και των ΣΑΕ.
Η μελέτη περιλαμβάνει:
⇒ Ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στην ΕΕ και στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο StoRES.
⇒ Συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης κάθε χώρας.
⇒ Επισκόπηση της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για θέματα που αφορούν ΦΒ συστήματα και ΣΑΕ.
⇒ Περίληψη των εφαρμοζόμενων πολιτικών προώθησης.
⇒ Σύνοψη των βασικών νομικών και οικονομικών φραγμών.
⇒ Προτάσεις πιθανών τεχνικών λύσεων.
Στοιχεία τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας
→ Σχεδιασμός ενιαίας τεχνικής λύσης σε συνεργασία με τους τοπικούς διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις κάθε χώρας.
Δημιουργία πιλοτικών εγκαταστάσεων σε 5 διαφορετικές χώρες με στόχο την κάλυψη όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (γεωγραφικών, πολιτιστικών) των χωρών της Μεσογείου.
→ Ολοκλήρωση των δημοπρασιών για την αγορά του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται.

Για να διαβάσετε αναλυτικά το ενημερωτικό δελτίο για το ερευνητικό έργο StoRES πατήστε εδώ