Η  Shell ανακοίνωσε πως αναμένει μια χρέωση ύψους 2-2,5 δισ. δολαρίων στα κέρδη δ΄ τριμήνου μετά από τις αλλαγές που προκύπτουν από την φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ, λόγω της εκ νέου μέτρησης της θέσης της σε σχέση με τον αναβαλλόμενο φόρο, ώστε να αποτυπώνει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις.
Η Shell ανακοίνωσε ακόμη ότι η πραγματική επίδραση δεν είναι ολοκληρωμένη, και βασίζει την εκτίμησή της στα κέρδη γ΄ τριμήνου. Τόνισε δε πως η αναμενόμενη χρέωση δεν θα προσαρμόζεται ταμειακά και θα αποτυπώνεται ως ένα αναγνωρισμένο στοιχείο στους λογαριασμούς της.
Τόνισε ότι ο δυνητικός αντίκτυπος της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης θα είναι ευνοϊκός για τον όμιλο και τις αμερικανικές δραστηριότητες.