Έργο έξυπνου συστήματος μέτρησης για την Distributie Energie Oltenia S.A. (DEO), πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και μέλος του Ομίλου CEZ στη Ρουμανία, με παρουσία σε επτά περιφέρειες στην περιοχή Ολτενία, ολοκλήρωσε η Intracom Telecom, μέσω της θυγατρικής της στη Ρουμανία, Intrarom.
Συγκεκριμένα, η Intrarom προμήθευσε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία ένα υποσύστημα το οποίο μετρά και μεταδίδει δεδομένα από έξυπνους τριφασικούς και μονοφασικούς μετρητές ενέργειας (SMTs), καθώς και συλλέκτες δεδομένων. Η εταιρεία συνεργάστηκε με δύο υπεργολάβους, την ADD GRUP και την ADREM Invest.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο εντάσσεται στο στόχο του Ομίλου CEZ για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθιστώντας τους συμβατικούς μετρητές με έξυπνους.
Συγκεκριμένα, διατέθηκαν 10.000 έξυπνοι μετρητές, φίλτρα και συλλέκτες δεδομένων, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και ενσωμάτωσης στο υπάρχον σύστημα πληροφοριών (MMDC).
Επιπλέον, υλοποιήθηκαν υπηρεσίες εγκατάστασης, εκτεταμένων δοκιμών και θέση σε λειτουργία, και παρασχέθηκαν υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγγύησης.
Το νέο έξυπνο σύστημα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντίθεση με ένα συμβατικό, παρέχει περισσότερα δεδομένα κα τη δυνατότητα τηλεπίβλεψης και ελέγχου του έξυπνου μετρητή μέσω μιας αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων. Η εξ αποστάσεως μέτρηση, σύνδεση και αποσύνδεση διευκολύνουν τον τελικό καταναλωτή.