Αίτημα χορήγησης άδειας διανομής φυσικού αερίου, για την περιοχή του Δήμου Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, υπέβαλλε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η εταιρεία Hengas Α.Ε.
Όπως αναφέρεται σχετικά, το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή του Δήμου Σκύδρας, θα αποτελείται από ένα σύστημα αγωγών μέσης πίεσης (19 bar) και ένα σύστημα αγωγών χαμηλής πίεσης (4 bar). Θα κατασκευαστεί σταθμός Μέσης/Χαμηλής Πίεσης (MR 19/4), ο οποίος θα συνδέσει μέσω αγωγού το δίκτυο διανομής της Σκύδρας με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).
Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Αρχής, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.