Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση «Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.», αποστολή της οποίας είναι η παρακολούθηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Έργο της Επιτροπής αποτελεί η υποβολή ανά εξάμηνο προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήσεων με προτάσεις για τα ακόλουθα:
  1. Τροποποιήσεις στη μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. και στο ονομαστικό επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται ανά κατηγορία έργου για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης,
  2. Τροποποιήσεις των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 ή και καθορισμού των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών υποβολής προσφορών στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
  3. Αλλαγές στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016,
  4. Τροποποιήσεις των μαθηματικών τύπων καθορισμού των Τ.Α. για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
  5. Τροποποιήσεις στα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.4414/2016,
  6. Αναπροσαρμογές της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.4414/2016,
  7. Προβλέψεις για το ύψος Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα επόμενα έτη.