Την προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», δημοσίευσε στη «Διαύγεια» το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Το ΥΠΕΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Αντικείμενο σύμβασης:
Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της μελέτης για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και στην εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αυτού, και εμπίπτει στους κωδικούς CPV90712100-2 και 90712000-1. Στόχος της αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε. είναι η βελτίωση/επικαιροποίηση των στρατηγικών κατευθύνσεων χωροθέτησης έργων Α.Π.Ε. ανά κατηγορία δραστηριότητας και κατηγορία χώρου, μέσα από κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη βιώσιμων εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. και οι οποίες θα ανταποκρίνονται μεταξύ άλλων στους σύγχρονους στόχους των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται λεπτομερώς στο οικείο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Διακήρυξης.
Εκτιμώμενη αξία & χρηματοδότηση σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 129.934,25€ (πλέον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές (πλέον ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
  1. 742,50 € για μελέτη κατηγορίας «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες».
  2. 243,80 € για μελέτη κατηγορίας «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες».
και ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, ύψους 16.947,95 €.
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
Δείτε την επίσημη προκήρυξη εδώ