Εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η απόφαση για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων (με σταθμό φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων σε σιδηροδρομικά οχήματα) της εταιρείας «CORAL A.E.», που λειτουργεί στην περιοχή Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα με την παρούσα απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. 3786/5.6.15 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εγκρίνεται: 
α) η κατασκευή δύο υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων, 
β) η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, 
γ) η προσθήκη 7ης νησίδας φόρτωσης των βυτιοφόρων οχημάτων, 
δ) η κατασκευή υπόγειου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων συνολικού μήκους 756,30 m, μέσω του οποίου θα μεταφέρονται τα καύσιμα σε τερματικό σταθμό φορτοεκφόρτωσης βαγονιών μέσα στην εγκατάσταση και 
ε) η κατασκευή σταθμού φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων σε βαγόνια με παράκαμψη κατά 350 m της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ μέσα στην εγκατάσταση.