Τρεις σημαντικές διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ, με τίτλο «Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις».
Αναλυτικότερα, με το άρθρο 26 παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των οριστικών όρων σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, τουλάχιστον 45 μέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.  
Η διάταξη, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κρίνεται αναγκαία καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης δεν δύνανται να εκδώσουν τις άδειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας με συνέπεια εν τω μεταξύ, να υπάρχει ο κίνδυνος λήξης της ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα των κατόχων των σταθμών.
Στο άρθρο 28 αναφέρεται ότι για σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016 και συνδέονται στην υψηλή τάση, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών.
Επίσης, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν εντός του 2019 μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020.
Τέλος, με το άρθρο 30 διευκρινίζεται πως οι ενεργειακές κοινότητες ως αστικοί συνεταιρισμοί ειδικού σκοπού αποτελούν ιδιαίτερες εταιρικές μορφές μη ανήκουσες στις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεπώς η υπαγωγή των μελών τους στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ δεν κρίνεται σκόπιμη.

Για να δείτε το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου εδώ