Η Motor Oil ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της, ότι ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW που βρίσκεται στην Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα. 
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Teforto Holdings Limited, η οποία απέκτησε το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της εταιρίας Οπούντια Οικολογική Αιολική Α.Ε., που αποτελούσε συμμετοχή της Δέλτα Τεχνική Α.Ε. 
Το αιολικό πάρκο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Οπούντια Οικολογική Αιολική Α.Ε.. Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Motor Oil, για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ανέλθει στα 60 MW.