Επιστολή στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Στέλιος Λουμάκης, με αίτημα κατάργησης της προτεραιότητας πρόσβασης στα δίκτυα από τις ενεργειακές κοινότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, λόγω του ασύμμετρου αποκλεισμού ομοίων έργων ιδιωτών επενδυτών που έχουν καταθέσει και αιτηθεί νωρίτερα όρους σύνδεσης στο διαχειριστή.
Συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει:
«Με τον ν. 4513/2018 εισήχθη στην Ελληνική έννομη τάξη η έννοια των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) ως μορφή αστικού συνεταιρισμού με σκοπό μεταξύ άλλων και την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Μέλη των Ε.Κοιν. μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ιδίου νόμου οι Ε.Κοιν διαχωρίζονται εν τοις πράγμασι σε δύο κατηγορίες.
Αυτές που δύνανται να διανέμουν τα κέρδη χρήσης στα μέλη τους (ήτοι κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ε.Κοιν) και αυτές που επιδιώκοντας κοινωφελείς σκοπούς δεν επιτρέπεται να διανέμουν μέρισμα (δηλαδή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ε.Κοιν.).
Με γνώμονα την προώθηση του θεσμού, ο τότε νομοθέτης προέβλεψε αδιακρίτως της αποστολής εκάστης Ε.Κοιν. (ήτοι κερδοσκοπικού ή κοινωφελούς σκοπού) μια σειρά από κίνητρα. Σε εφαρμογή του ν. 4513/2018 αλλά και στην βάση μεταγενέστερων ειδικότερων ρυθμίσεων έχουν παρασχεθεί στις Ε.Κοιν. με δραστηριότητα την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνοπτικά τα ακόλουθα κίνητρα:
 1. Δυνατότητα ένταξης στον αναπτυξιακό ν. 4399/2016 για την επιχορήγηση του κόστους εγκατάστασης των μονάδων ΑΠΕ μεταξύ αυτών και φωτοβολταϊκών σταθμών που αναπτύσσουν για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά – ΔΑΠΕΕΠ, κατά παρέκκλιση του γεγονότος πως τα φωτοβολταϊκά ως τέτοια δραστηριότητα ηλεκτροπαραγωγής έχουν εξαιρεθεί της ένταξης σε αναπτυξιακό νόμο για τους ιδιώτες ήδη από το 2010, όπου και έπαψε η υποδοχή σχετικών αιτήσεων στα πλαίσια του τότε ν. 3299.
 2. Διπλασιασμό του ορίου εγκατεστημένης ισχύος εκάστης Φ/Β μονάδας που αναπτύσσουν όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ προς εξασφάλιση Τιμής Αναφοράς (ΤΑ) για την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά-ΔΑΠΕΕΠ. Εν προκειμένω για τις μεν Φ/Β εγκαταστάσεις των ιδιωτών το όριο απαλλαγής από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ βρίσκεται στα 500 kWp ανά εγκατάσταση, την στιγμή που για τις Ε.Κοιν. βρίσκεται στο 1 MWp.
 3. Σύμφωνα με τον ν. 4602/2019 για τα εκτός διαγωνισμών Φ/Β έργα ο καθορισμός της ΤΑ επί τη βάση της οποίας πωλούν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια τους στην χονδρεμπορική αγορά – ΔΑΠΕΕΠ, προκύπτει από την μεσοσταθμική τιμή των τριών τελευταίων διαγωνισμών της ΡΑΕ πλην του αμέσως προηγούμενου της διασύνδεσης του Φ/Β σταθμού στο δίκτυο. Για τις μεν Ε.Κοιν. προβλέπεται ΤΑ με προσαύξηση 10% επί της ανωτέρω μεσοσταθμικής τιμής ενώ για τους αντίστοιχους Φ/Β σταθμούς των ιδιωτών 5%.
 4. Οι Ε.Κοιν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
 5. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων ιδιωτών του ιδίου κύκλου υποβολής αιτήσεων που εφαρμόζει η ΡΑΕ.
 6. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων ιδιωτών.
 7. Για τις Ε.Κοιν. που διανέμουν τα κέρδη χρήσης στα μέλη τους, ήτοι τις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προβλέπεται απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ επί των εισοδημάτων αυτών.
 8. Για Ε.Κοιν. που αναπτύσσουν έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά με ισχύ εκάστου σταθμού άνω του κατωφλίου που επιφέρει σύμφωνα με τον ν. 4414/2016 υποχρεώσεις συμμετοχής στις αγορές του Target Model, με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι, όπως προνομιακές χρεώσεις και μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦοΣΕΤεΚ) σε σχέση με τις αντίστοιχες Φ/Β μονάδες ιδιωτών.
 9. Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για τους σταθμούς που αφορούν Ε.Κοιν. σε σχέση με αντίστοιχους σταθμούς ιδιωτών.
 10. Ο ν. 4513 προβλέπει αδιακρίτως πως οι Ε.Κοιν. δύνανται να προσελκύουν κεφάλαια από ιδιώτες για την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων τους χωρίς κάποια ειδικότερη αναφορά στις διαδικασίες, τις διατάξεις και τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως προβλέπεται εν γένει για φορείς που επιδιώκουν το κέρδος σύμφωνα με τον ν. 3401/2005 όπως ισχύει. Από την μέχρι σήμερα μάλιστα πρακτική Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαπιστώνουμε πως ανά την χώρα προβάλλονται και πραγματοποιούνται συναθροίσεις κοινού με αντικείμενο την προβολή επενδυτικών σχεδίων Ε.Κοιν, των προσδοκώμενων οικονομικών αποδόσεων τους και εν τέλει την προσέλκυση κεφαλαίων μέσω της στρατολόγησης μελών και πώλησης κινητών αξιών (μεριδίων) στα σχήματα αυτά.
Όλα τα ανωτέρω κίνητρα όπως είναι προφανές συνιστούν παροχές ευρέως φάσματος, με σαφές θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εν προκειμένω για τις Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα όσον αφορά την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα σε σχέση με αντίστοιχες μονάδες ιδιωτών.
Ως προς την προτεραιότητα στην αδειοδότηση από ΡΑΕ μονάδων ΑΠΕ Ε.Κοιν. αδιακρίτως κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ο περιορισμός αφενός της προτεραιότητας αυτής εντός του ιδίου κύκλου υποβολής αιτήσεων και αφετέρου το γεγονός πως πρόκειται για αμιγώς διοικητικές πράξεις χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς στο πόσες Άδειες Παραγωγής δηλαδή εν τέλει θα εκδοθούν, αμβλύνει μερικώς την διακριτή μεταχείριση που υφίστανται πανομοιότυποι σταθμοί ΑΠΕ ιδιωτών. Δηλαδή περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στους ιδιώτες επενδυτές κυρίως σε όρους χρονικής καθυστέρησης τους.
Ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση ΕΠΟ έργων ΑΠΕ Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα έναντι αντίστοιχων ιδιωτών, η προτεραιότητα ενδέχεται να οδηγεί ωστόσο και σε περιβαλλοντικό κορεσμό περιοχών που έχουν την δυνατότητα να υποδεχθούν πεπερασμένο αριθμό έργων ΑΠΕ, οπότε οι επιπτώσεις της επίμαχης προτεραιότητας να οδηγήσουν εν τέλει και σε αποκλεισμούς σε βάρος πανομοιότυπων στην μορφή και τον σκοπό έργων ΑΠΕ ιδιωτών, που έχουν υποβληθεί μάλιστα νωρίτερα στις Υπηρεσίες προς αδειοδότηση από αυτές των Ε.Κοιν.
Ο ν. 4513/2018 ωστόσο δεν περιορίστηκε μόνο στα ανωτέρω κίνητρα προς όφελος μονάδων παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας Ε.Κοιν. ιδίως κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως προς αντίστοιχες μονάδες ΑΠΕ ιδιωτών. Προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, ήτοι στην καθολική τους προτεραιότητα στην δέσμευση ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα έναντι των ιδιωτών. Εν προκειμένω προβλέφθηκε πως οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. στους διαχειριστές ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εξετάζονται αδιακρίτως κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων ιδιωτών. Επειδή μάλιστα δεν υφίστανται κύκλοι υποβολής στις αιτήσεις στους διαχειριστές, η προτεραιότητα των Ε.Κοιν. είναι καθολική και απόλυτη επί ενός δημοσίου αγαθού όπως ο ηλεκτρικός χώρος, όπου η διαθεσιμότητα του είναι τεχνικά πεπερασμένη. Το ύψος επίσης της Εγγυητικής Επιστολής που καταβάλλουν οι Ε.Κοιν. στους διαχειριστές για την κατοχύρωση των Όρων Σύνδεσης με το δίκτυο είναι μειωμένο κατά 50% σε σχέση με των ιδιωτών.
Όπως είναι προφανές, το πρόβλημα σε βάρος των ιδιωτών που συνεπάγεται η ανωτέρω ρύθμιση της κατά προτεραιότητα πρόσβασης των Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον τεχνικά απολύτως πεπερασμένο ηλεκτρικό χώρο των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, καθίσταται κεφαλαιώδες για την εν τέλει υλοποίηση ή μη επενδύσεων ΑΠΕ από ιδιώτες ολοσχερώς.  
Αναλυτικότερα:
 1. Η διαθεσιμότητα του πεπερασμένου ηλεκτρικού χώρου των δικτύων ανά περιοχή στην οποία αναφερόμαστε, δεν σχετίζεται ούτε με το πόσοι υπάλληλοι των διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) ασχολούνται με την αξιολόγηση των αιτήσεων Όρων Σύνδεσης έργων ΑΠΕ, ούτε και στο πόσο χρόνο χρειάζονται οι υπάλληλοι αυτοί για να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση ροών φορτίου ανά γραμμή και Υποσταθμό (ΜΤ/ΥΤ) που αφορά κάθε αιτούμενο Όρους Σύνδεσης έργο ΑΠΕ.
 2. Η παρέμβαση μας αναφέρεται αποκλειστικά στο γεγονός πως ο ηλεκτρικός χώρος των δικτύων που δύνανται να υποδεχθούν επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι πεπερασμένος.  Ο πεπερασμένος αυτός χαρακτήρας συνίσταται σε δύο αιτίες. Κατά πρώτον στην ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος στην περιοχή και κατά δεύτερον στην σταθερότητα συχνότητας και τάσης της γραμμής που τεχνικά απαιτείται ώστε το δίκτυο να είναι αξιόπιστο.
 3. Όπως είναι γνωστό η ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα δεν αποθηκεύεται, οπότε σε πραγματικό χρόνο η πρόκληση για τους διαχειριστές είναι να διασφαλίζεται κάθε στιγμή το ισοζύγιο ισχύος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις γραμμές και το σύστημα. Το ισοζύγιο ενέργειας σε ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια βάση πραγματικά δεν έχει θέση στην ρυθμιστική πρόκληση αυτή, εξ’ ου και η δυσκολία να υλοποιηθούν στην πράξη οι φιλόδοξοι κάθε φορά στόχοι διείσδυσης σε όρους ενέργειας των ΑΠΕ στην χώρα. Έτσι, όταν καλούνται οι διαχειριστές να παρέχουν ή όχι Όρους Σύνδεσης σε ένα αιτούμενο έργο ΑΠΕ, η πρόκληση συνίσταται στο να εκτιμήσουν ντιτερμινιστικά το κατά πόσον με το εκτιμώμενο προφίλ παραγωγής του έργου σε πραγματικό χρόνο η λειτουργία των δικτύων θα παραμένει κάθε στιγμή ασφαλής και εντός των ορίων συχνότητας και τάσης που απαιτούνται ώστε να μην προκαλούνται βλάβες στους καταναλωτές αλλά και στις υποδομές του συστήματος-δικτύου.
 4. Επειδή όλη η ανωτέρω πρόκληση για τους διαχειριστές εν τέλει εδράζεται και στο πόση και ποιου προφίλ ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος υπάρχει σε πραγματικό χρόνο στην γραμμή, γεγονός που δεν εξαρτάται από αυτούς αλλά ούτε και από τους παραγωγούς, ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος που δύναται με χορήγηση Όρων Σύνδεσης να διατεθεί σε επενδυτές ΑΠΕ ανά γραμμή, είναι καταληκτικά απολύτως πεπερασμένος.
 5. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως η μόνιμη επωδός της ανάγκης επέκτασης των δικτύων δεν δύναται να επηρεάσει τον πυρήνα της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό που κάνει η επέκταση των δικτύων, είναι η αύξηση της ακτίνας που η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς δύναται να μεταφερθεί προς κατανάλωση. Η αύξηση της ακτίνας μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος απαιτεί συνήθως δυσθεώρητα μεγάλες επενδύσεις σε νέα δίκτυα με κόστος που αυξάνεται εκθετικά σε σχέση με την επιδιωκόμενη αύξηση της ακτίνας μεταφοράς.  Οι επενδύσεις δικτύου μέσω της έκδοσης Όρων Σύνδεσης όταν κρίνεται από τους διαχειριστές πως χωρούν να γίνουν, χρεώνονται στους αιτούμενους ηλεκτρικό χώρο επενδυτές ΑΠΕ.
 6. Καταληκτικά λοιπόν η προτεραιότητα των Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον ηλεκτρικό χώρο για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ έναντι ομοειδών επενδύσεων ιδιωτών, συνεπάγεται διάθεση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου των δικτύων στους πρώτους καθ’ υπέρβαση της χρονικής σειράς των αιτήσεων Όρων Σύνδεσης. Έτσι επενδύσεις ιδιωτών που προηγούνται στις αιτήσεις και που φυσιολογικά θα λάμβαναν Όρους Σύνδεσης, προσπερνώνται από σχήματα Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα επίσης ιδιωτών. Έτσι οι επενδύσεις ιδιωτών δύναται να απορρίπτονται από τους διαχειριστές, δηλαδή να μην λαμβάνουν Όρους Σύνδεσης αφού ο διαθέσιμος και πεπερασμένος ηλεκτρικός χώρος διατέθηκε προηγουμένως σε Ε.Κοιν., παρότι η τελευταία τον αιτήθηκε μεταγενέστερα. Αν πάλι τυχόν χωρεί επέκταση-ενίσχυση των γραμμών δικτύου ώστε να εξυπηρετηθεί και ο ιδιώτης, τούτος πέραν της χρονικής καθυστέρησης επιβαρύνεται αναίτια και με μεγαλύτερο κόστος, συνήθως μάλιστα ασύμμετρο με την επένδυση του, οπότε και την ματαιώνει.
 7. Η ανωτέρω ασύμμετρη κατάσταση που έχει οδηγήσει ο ν. 4513 στην πρόσβαση των επενδύσεων παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στα δίκτυα, δημιουργεί εν τοις πράγμασι δύο ταχύτητες επενδυτών, οι οποίοι μάλιστα τυγχάνουν αδιακρίτως να έχουν τον  ίδιο σκοπό, ήτοι την προσπόριση οικονομικού κέρδους».
«Αξιότιμε κε Υπουργέ
Η ανωτέρω ασύμμετρη κατάσταση σε βάρος μερίδας πολιτών που κατά τα άλλα δεν διαφέρουν από τα μέλη Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει δημιουργήσει ήδη αναβρασμό και συγκρούσεις στην αγορά της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Εξελίσσονται ήδη φαινόμενα ομάδες επαγγελματιών και επιχειρηματιών κάθε είδους και τάξης που δραστηριοποιούνται μάλιστα πολύ εξ’ αυτών ήδη στον χώρο των ΑΠΕ, να συστήνουν Ε.Κοιν. με σκοπό το κέρδος και γνώμονα την εκμετάλλευση ιδίως της προτεραιότητας της πρόσβασης στα δίκτυα, που συνιστά και το κρισιμότερο στάδιο στην αδειοδότηση ή μη επενδύσεων παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Διαισθανόμαστε μάλιστα πως σύντομα θα υπάρξουν και οι πρώτες δικαστικές προσφυγές κατά πράξεων έκδοσης Όρων Σύνδεσης προς Ε.Κοιν. ιδίως κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ, που οδήγησαν σε αποκλεισμό έργων ιδιωτών, παρότι οι τελευταίοι προηγούνταν σε αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης στον διαχειριστή. Με τον τρόπο αυτό θα κριθεί μεν η Συνταγματικότητα της διάταξης του ν. 4513, ωστόσο στην αγορά θα δημιουργηθεί χάος από την δυνητική ακύρωση Όρων Σύνδεσης εν λειτουργία τότε έργων, τις διεκδικούμενες εν συνεχεία αποζημιώσεις και τις συνέπειες που όλα αυτά δύνανται να επιφέρουν.
Ο Σύνδεσμος μας εν γένει δεν είναι αντίθετος με τα πολυσυμμετοχικά σχήματα, υπό την έννοια όμως ότι δεν παραβιάζονται στοιχειώδεις αρχές δικαίου και ισονομίας των λοιπών επενδυτών, δυναμιτίζοντας έτσι το κλίμα και την αντιπαλότητα των επενδύσεων συνολικά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κοινοπρακτικά σχήματα θεωρούμε πως προσφέρουν οικονομίες κλίμακας στους συμμετέχοντες, ώστε αυτοί να μπορούν να αποταθούν σε μεγαλύτερα έργα, που ατομικά ο καθένας μόνος του δεν θα μπορούσε. Δυστυχώς όμως με τις ρυθμίσεις του ν. 4513 συμβαίνει μάλλον το ανάποδο, δηλαδή αναπτύσσονται από Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα χαρτοφυλάκια εν γένει αποτελούμενα από μικρά έργα ΑΠΕ, ώστε οι φορείς τους να καρπωθούν το μέγιστο των κινήτρων στη παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, αφού επιπλέον η προτεραιότητα της πρόσβασης στα δίκτυα τους αφήνει ανεξέλεγκτα ελεύθερο χώρο να εξαπλωθούν σε βάρος ιδιωτών μικρομεσαίων επενδυτών. Το όριο των 18 MW εν προκειμένω που ορίζει ο ν. 4513 για συνολική ισχύ έργων ΑΠΕ εκτός διαγωνισμών ανά Ε.Κοιν., ως επί τω πλείστο συντίθεται από πολλά μικρά έργα ώστε να αποφεύγονται οι διαγωνισμοί ΡΑΕ ή/και να παρακάμπτονται οι υποχρεώσεις συμμετοχής στην αγορά στα πλαίσια του επερχόμενου Target Model.
Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτούμαστε:
 1. Την στο εξής άμεση και ολοσχερή κατάργηση της προτεραιότητας στην έκδοση προσφορών Όρων Σύνδεσης των Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οιουδήποτε μεγέθους και τάξης.
 2. Την κατάργηση της προτεραιότητας των Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην αδειοδότηση ΡΑΕ και ιδίως στην περιβαλλοντική αδειοδότηση εντός περιοχών με περιορισμένη δυνατότητα υποδοχής επενδύσεων ΑΠΕ.
 3. Την θέσπιση ανώτατου κατά κεφαλήν πλαφόν ισχύος λ.χ. 1 MW εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο που μετέχει ως μέλος είτε απευθείας είτε μέσω εταιρειών του σε Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ με χορήγηση ΤΑ εκτός διαγωνισμών ΡΑΕ. Ο ν. 4513 σήμερα προβλέπει μικτό όριο ισχύος ΑΠΕ 18 MW ανά Ε.Κοιν. χωρίς κανέναν περιορισμό στην ποσόστωση ανά φυσικό πρόσωπο που μετέχει σε έναν η περισσότερους από αυτούς. Παρίστανται έτσι ήδη φαινόμενα τα ίδια πρόσωπα να δημιουργούν απευθείας ή και μέσω εταιρειών τους συστάδες Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με γνώμονα να μεγιστοποιήσουν το οικονομικό κέρδος τους από την προσαύξηση του 10% που παρέχεται στα σχήματα αυτά σε σχέση με το αν συμμετείχαν σε ανταγωνιστική διαδικασία ΑΠΕ της ΡΑΕ και μάλιστα για ανεξέλεγκτο εν τέλει ποσό ισχύος κατά κεφαλήν μέσω και της προτεραιότητας πρόσβασης στα δίκτυα.
 4. Το ανωτέρω πλαφόν ισχύος κατά κεφαλήν εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο για εκτός διαγωνισμού έργα ΑΠΕ να εφαρμοστεί ενιαίο και για τους ιδιώτες που μετέχουν σε εταιρείες και που σήμερα στραγγαλίζονται από το πλαφόν των μέχρι δύο αιτούμενων στον ΔΕΔΔΗΕ έργων μετά τις 28/2/19 εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο, προσμετρούμενων μάλιστα παραδόξως αναδρομικά και όσων έργων αυτοί αιτήθηκαν στον ΔΕΔΔΗΕ και διασύνδεσαν μετά την 1/1/16 μέχρι την θέσπιση του επίμαχου πλαφόν του ν. 4602/2019.
 5. Αν η Κυβέρνηση σας δεν επιθυμεί πλαφόν ισχύος ΑΠΕ εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο στις Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με λήψη προνομιακής τιμής ΤΑ εκτός διαγωνισμών ΡΑΕ, τότε να καταργηθεί ολοσχερώς το επίμαχο πλαφόν του ν. 4602 και για τους ιδιώτες.
 6. Επειδή δυστυχώς προαλείφονται καταστρατηγήσεις των προβλέψεων του ν. 4513 και στις Ε.Κοιν. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτείνουμε η συμμετοχή ΟΤΑ οποιουδήποτε βαθμού σε αυτές να είναι υποχρεωτική και μάλιστα με ισχυρό ποσοστό (50%+). Παρίστανται ήδη φαινόμενα, όπου ολιγομελείς Ε.Κοιν. 5-10 μόλις μελών (φυσικά μαζί και νομικά πρόσωπα που ενδέχεται να ανήκουν στους ιδίους) προετοιμάζουν Ε.Κοιν. δήθεν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ, ώστε να εξασφαλίσουν τα σχετικά προνόμια που προαναφέραμε και την ίδια στιγμή για να εξάγουν την κερδοφορία από την Ε.Κοιν. στους εαυτούς τους, συνάπτουν μισθωτήρια συμβόλαια με υψηλές εκτός αγοράς τιμές για την χρήση των γαιών εγκατάστασης των μονάδων ΑΠΕ που προγραμματίζουν και των γραφείων που θα έχει την έδρα της η Ε.Κοιν. Επίσης ο νόμος ως έχει, αφήνει περιθώρια για ασύμμετρες ως προς τα μέσα επίπεδα της αγοράς μισθολογικές δαπάνες των ίδιων των προσώπων αυτών ή συγγενών τους στην μη κερδοσκοπική κατά τα άλλα Ε.Κοιν. Η παρουσία συνεπώς των ΟΤΑ κρίνεται επιβεβλημένη.