Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τροποποιήσεις της Υπουργικής Απόφασης που ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
Η τροποποίηση αφορά την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.03.2019 «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των 3 υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.4414/2016» (ΦΕΚ Β’ 1020), και τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48128/1580/28.05.2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2027), με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/56751/1949/21.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2665) και με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/87325/2923/30.09.2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 3617).
Αναλυτικότερα:
  1. Το εδάφιο 2, της παραγράφου 1, του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2019 και τους δύο (2) πρώτους μήνες του 2020, η εν λόγω χρέωση θα ανέρχεται σε 0,5% επί της αντίστοιχης μηνιαίας Ε.Τ.Α. της τεχνολογίας που ανήκει ο σταθμός, με μέγιστο όριο χρέωσης 0,5€/MWh, επί της συνολικής μετρούμενης μηνιαίας ποσότητας εγχεόμενης ενέργειας του σταθμού αυτού στο Σύστημα ή στο Δίκτυο».
  1. Το εδάφιο 3, της παραγράφου 2, του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το έτος 2019 και τους δύο (2) πρώτους μήνες του 2020, η χρέωση αυτή είναι μηδενική».
  1. Το εδάφιο 4, της παραγράφου 2, του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.3.2020 και μέχρι την ύπαρξη ανταγωνιστικής ενδοημερήσιας αγοράς με επαρκή ρευστότητα, όπως αυτή καθοριστεί στους οικείους Κώδικες και Κανονισμούς, για τον υπολογισμό της ανωτέρω χρέωσης, το ποσοστό επί της αντίστοιχης μηνιαίας Ε.Τ.Α. της τεχνολογίας που ανήκει ο σταθμός της χρέωσης ορίζεται σε 5%».

Εδώ μπορείτε να δείτε την επίσημη απόφαση του ΥΠΕΝ με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις