Δημοσιεύθηκε, σήμερα, σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά στον καθορισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 Kw. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, η έναρξη των αιτήσεων θα γίνει σε τρεις μήνες από σήμερα.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των εξήντα (60) kW (εφεξής «σταθμοί»).
Παράλληλα, με την σχετική απόφαση, προβλέπονται τα εξής:
Η εγκατάσταση σταθμών επιτρέπεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1.923, καθώς και εντός δασικών εκτάσεων, αναδασωτέων και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει,σύμφωνα με τα άρθρα 45, 53 και 58 του ιδίου νόμου (ν. 998/1979) όπως ισχύει.
β. εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, κατόπιν γνώμης από τον φορέα του οργανωμένου υποδοχέα,
γ. σε λιμένες (χερσαία έκταση).
Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών κάθετου άξονα και εγκατεστημένης ισχύος έως πέντε (5) kW, που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και από εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς στο δώμα ή στέγη νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, για το χρονικό διάστημα που λειτουργούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών εντός πολυγώνου αδειοδοτημένου ή υπό αδειοδότηση αιολικού σταθμού.
Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας.
Για την εγκατάσταση των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων αυτών καθώς και τις αναγκαίες κατασκευές που συνοδεύουν την εγκατάστασή τους, όπως ορίζονται στην επόμενη παρά- γραφο, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας προκύπτουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται και τεχνική έκθεση συμμόρφωσης για την τήρηση των προβλέψεων του άρθρου 4 της παρούσης.
Οι αναγκαίες κατασκευές που απαιτούνται για την εγκατάσταση των σταθμών είναι: α) στύλος Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., β) οικίσκος εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επιφάνειας έως 15 τ.μ. και συνολικού ύψους μέχρι 3,0 μ., και, με εξαίρεση τους σταθμούς της παρ. 2 του άρθρου 2, περίφραξη με συρματόπλεγμα στα όρια της ιδιοκτησίας ύψους μέχρι 2,5 μ., με συμπαγές τοιχίο ύψους μέχρι 30 εκ. για την προστασία της εγκατάστασης.
Τα θεμέλια των ανεμογεννητριών δεν προσμετρούνται στους συντελεστές κάλυψης και δόμησης. Το ίδιο ισχύει και για τις αναγκαίες κατασκευές που συνοδεύουν απαιτούνται για την εγκατάσταση των σταθμών, όπως ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικά για την εγκατάσταση σταθμών της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, απαιτείται περιορισμός της ελεύθερης πρόσβασης στο χώρο του δώματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός.
Μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή την έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο αιτών ενημερώνει το Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση σχετικά με την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών).
Ο Φορέας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου ή του Ειδικού Μητρώου την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και θέσεις ανεμογεννητριών) και εκδίδει Βεβαίωση ενημέρωσης.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, που φέρουν πιστοποίηση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-2 ή 61400-1 του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, ή άλλο αντίστοιχο εθνικό πρότυπο. Επιπλέον απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιημένων μετρήσεων εκπομπής ακουστικού θορύβου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-11 ή το 61400-2, και ποιότητας ισχύος, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3 ή το 61400-21. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται με την έκδοση Βεβαίωσης Πιστοποίησης (εφεξής Βεβαίωση) από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
Οι σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος έως και εξήντα (60) kW συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Η σύνδεσή τους στο δίκτυο, όταν είναι εφικτή, μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής στη βάση της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει, είτε μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. εκδίδει ανακοίνωση εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο που θα αφορά σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανόμενων των Μη Διασυνδεμένων Νησιών. Εντός τριών  μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας άρχεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τόσο για σταθμούς ανεξάρτητων παραγωγών όσο και για σταθμούς αυτοπαραγωγών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006.

Δείτε εδώ την επίσημη απόφαση