Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) σχετικά με εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Αναλυτικότερα το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:
Άρθρο 1 – Σκοπός & Πεδίο εφαρμογής
«Με την απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης σταθμών παραγωγής, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016), ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/ 2016 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018), από αυτοπαραγωγούς (κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/ 2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9), ή με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε. Κοιν.) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4513/2018 (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018), κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018.
Οι σταθμοί παραγωγής αυτοί μπορούν να είναι των ακόλουθων τεχνολογιών: φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, βιοαέριο, βιομάζα/βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, μικρά υδροηλεκτρικά.
Ειδικά στην περίπτωση σταθμών που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) και μόνο, είναι επιτρεπτός ο συνδυασμός δύο εκ των ανωτέρω τεχνολογιών από τον αυτοπαραγωγό ή την Ε. Κοιν.
Η εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών στο πλαίσιο της παρούσας εφαρμόζεται μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50, παρ. 2 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101).
Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής, οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε σταθερά συστήματα έδρασης που εγκαθίστανται επί εδάφους, επί κτιρίων ή επί άλλων κατασκευών (περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα) καθώς και σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης που εγκαθίστανται επί εδάφους».
Δείτε το αναλυτικό ΦΕΚ εδώ