Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2018 για την εταιρία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ καθώς εμφάνισε αύξηση τόσο τις πωλήσεις της όσο και στα κέρδη.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος εμφάνισε για τη χρήση του 2018 έσοδα € 60.159.305 έναντι εσόδων € 49.676.221 για τη χρήση του 2017, αυξημένα κατά 21,1%, και το EBITDA ανήλθε σε € 43.014.089 έναντι € 33.373.629 για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, αυξημένο κατά 28,9%.
Η αύξηση των εσόδων και του EBITDA, οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με το 2017. Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων ανήλθαν σε € 18.398.264 έναντι € 12.809.942 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 43,6%, ενώ τα κέρδη του Ομίλου μετά από τους φόρους ανήλθαν σε € 16.215.432, έναντι € 9.781.702 κατά το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65,77%.
Εξέλιξη δραστηριοτήτων
Η δραστηριότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της είναι η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως του αιολικού δυναμικού.
Τα έργα του Ομίλου που βρίσκονταν σε λειτουργία στις 31.12.2018 ήταν: δεκαοκτώ (18) αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 282,15 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό 2,00 MW.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2018 ανήλθε σε 664 GWh αυξημένη κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (547 GWh), γεγονός που οφείλεται στο συνδυασμό αύξησης εγκατεστημένης ισχύος (11,1%) και ευνοϊκότερων μετεωρολογικών συνθηκών (3,4%).
Σημειώθηκε αύξηση του μέσου συντελεστή φόρτισης (capacity factor) κατά 6,7% (από 25,3% σε 27,0%) και επιπλέον, αύξηση κατά 11,1% της εγκατεστημένης ισχύος (από 260,3 MW σε 289,1 MW), με αποτέλεσμα συνακόλουθη αύξηση της παραγωγής κατά 21,4% και του κύκλου εργασιών κατά περίπου 21%.
Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή πέντε (5) αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 195,5 MW, τέσσερα (4) εκ των οποίων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 166,8 MW, με τιμή μονάδος πωλούμενης ενέργειας 98 €/MWh υπό το καθεστώς του Ν. 4414/2016 (Feed-in-Premium) και ένα (1), εγκατεστημένης ισχύος 28,8 MW, το οποίο προκρίθηκε στους διαγωνισμούς που διοργάνωσε η ΡΑΕ τον Ιούλιο 2018 και βρίσκεται στο στάδιο σύναψης σύμβασης σύνδεσης, με τιμή μονάδος 70 €/MWh.
Σημαντικά γεγονότα
Εντός του 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
  1. Έλαβαν, εντός του πρώτου εξαμήνου 2018, άδεια λειτουργίας τα αιολικά πάρκα Καλογεροβούνι (17,1 MW), η επέκταση αιολικού πάρκου Αγ. Δυνατής (2,35 MW) καθώς επίσης και η αναβάθμιση ισχύος του ίδιου αιολικού πάρκου κατά 5 MW, έργα τα οποία είχαν τεθεί σε λειτουργία κατά την προηγούμενη χρήση.
  2. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου Πευκιάς 9,9 MW, στη θέση Πευκιάς Βοιωτίας, και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2018.
  3. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου Γκρόπες – Ράχη Γκιώνη, εγκατεστημένης ισχύος 18,9 MW, στις νότιες παρυφές του ορεινού όγκου Πάρνωνα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβάσιας (Μολάοι & Ζάρακας) στην Π.Ε. Λακωνίας και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το δεύτερο εξαμήνου του 2018.
  4. Συνεχίσθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες των αιολικών πάρκων Κασιδιάρης Ι και ΙΙ στις θέσεις Κρανιές – Καραβαμιά – Έλατος και Αγραχλαδιά – Πρ. Ηλίας – Πέτρα Χάιδως – Διαβολορράχη – Πρ. Ηλίας αντιστοίχως, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90 MW, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Ζίτσας και Πωγωνίου στην Π.Ε. Ιωαννίνων, προσβλέποντας σε έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
  5. Ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες της επέκτασης του αιολικού πάρκου Τετράπολις, εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW, στη θέση Μονολάτη – Ξερολίμπα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεφαλονιάς και αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2019.
  6. Στις 21.02.2018 η Εταιρεία απέκτησε το 100% των μετοχών των εταιρειών «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και «ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» οι οποίες κατείχαν άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων 34 MW και 37,8 MW αντιστοίχως, στο όρος Άσκιο της Π.Ε. Κοζάνης στη Δ. Μακεδονία. Τα έργα ανασχεδιάσθηκαν και η ισχύς τους αναβαθμίστηκε (36,6 ΜW και 40,2 MW αντιστοίχως) και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής τους, με στόχο να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
  7. Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του αιολικού πάρκου Ορφέας – Επτάδενδρος εγκατεστημένης ισχύος 28,8 MW, στη Θράκη με στόχο να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου 2019.
  8. Στις 19.10.2018 εγκρίθηκε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς ανώτατου ποσού € 163.000.000, το οποίο προορίζεται α) για αναχρηματοδότηση οφειλών από έξι υφιστάμενα ομολογιακά δάνεια από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συνολικού ποσού € 80.910.463 και β) για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των υπό κατασκευή αιολικών πάρκων.
  9. Οι θυγατρικές εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ, ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ, Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως από την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις από 20.12.2018 και 24.12.2018 αποφάσεις της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού για καθεμιά απορροφώμενη την 30.06.2018.
  10. Στις 28.12.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης δια απορρόφησης της Εταιρείας από την (μητρική) ΕΛΛΑΚΤΩΡ (από κοινού με την Εταιρεία, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ονομαστικής αξίας € 1,03 για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας € 0,30.