Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της διαδικασίας θέσπισης των Εγχειριδίων Εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ κατά το άρθρο 128, παρ. 3 του ν.4001/2011 και το άρθρο 2 του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου για τα ακόλουθα Εγχειρίδια:
  1. Εγχειρίδιο Λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Δικτύου (Τμήμα IV του Κώδικα)
  2. Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων (Τμήμα VI του Κώδικα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected], ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.
Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Συνημμένα αρχεία  
  1. Εγχειρίδιο Λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Δικτύου
  2. Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων