Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την πρότασή της σχετικά την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας παραγωγής από ΑΠΕ.
«Οι βασικές αρχές της πρότασης της ΡΑΕ στηρίζονται στην απλούστευση των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ΑΠΕ (κυρίως αιολικών και φ/β) και στην αυτοματοποίηση εξέτασής τους με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών έκδοσης άδειας.
Στο πλαίσιο της απλοποίησης αυτής λαμβάνεται υπόψη η αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι εξελίξεις και προοπτικές του τομέα συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος στήριξης του τομέα υπό τον νόμο 4414/2016, οι επιταγές της νέας Οδηγία 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και οι προτάσεις διαφόρων θεσμικών φορέων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα στην Ελλάδα», επισημαίνεται από τη ΡΑΕ.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως.
Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Τα σχετικά αρχεία καθώς και τις προτάσεις της ΡΑΕ μπορείτε να τα βρείτε εδώ