Η ΡΑΕ προχωρά στη θέσπιση των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στα τέσσερα Δίκτυα Διανομής φυσικού αερίου (Δίκτυο Διανομής Αττικής, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας και Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος), μέσω της έκδοσης κοινού Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2016).

Όπως αναφέρει σχετικά σε ανακοίνωσή της, η ΡΑΕ, για την έκδοση του ως άνω Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016), έλαβε υπόψη την εισήγηση των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας, καθώς και τις προτάσεις και επισημάνσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο δύο (2) δημοσίων διαβουλεύσεων που διενεργήθηκαν για το σκοπό αυτόν.
Ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη δικτύων διανομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) όπως ισχύει.
Οι βασικές ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής συνοψίζονται στα ακόλουθα:
α. Ρυθμίζονται οι Υπηρεσίες της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου, οι δαπάνες των οποίων ανακτώνται από τα Τιμολόγια Διανομής σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Προγράμματα Ανάπτυξης των Διαχειριστών.
β. Ρυθμίζονται οι Επικουρικές καθώς και οι Προαιρετικές Υπηρεσίες που δύναται να παρέχει ο Διαχειριστής στους Χρήστες Διανομής και στους Τελικού Πελάτες, τα έσοδα των οποίων μειώνουν τα Τιμολόγια Διανομής Φυσικού Αερίου.
γ. Θεσμοθετούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύνδεσης εγκαταστάσεων με το δίκτυο διανομής μέσω υπογραφής Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, καθώς και η διαδικασία προσωρινής άρνησης σύνδεσης στο δίκτυο.
δ. Θεσμοθετείται η ελεύθερη πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο διανομής, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών, μέσω υπογραφής Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
ε. Ρυθμίζεται η ελεύθερη αλλαγή χρήστη διανομής όλων των σημείων παράδοσης που αφορούν επιλέγοντες πελάτες, καθώς και η πρόσβαση πολλαπλών χρηστών διανομής σε ένα σημείο παράδοσης.
στ. Προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου διανομής, ιδίως όσων αφορά στις απώλειες και τις ιδιοκαταναλώσεις, την ασφαλή και αξιόπιστη τροφοδοσία, την αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης και την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών. Επίσης, προσδιορίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού της συντήρησης και της ανάπτυξης του δικτύου και οι διαδικασίες ενημέρωσης των χρηστών.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αποτελεί ρυθμιστικό κείμενο μείζονος σημασίας για τη λειτουργία της διανομής φυσικού αερίου που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για  ελεύθερη πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα διανομής.